තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපකරණ, පිරිවිතර

දෘඪාංග උපකරණ
1. මේස පරිගණක
1.1 පහළ මට්ටමේ මේස පරිගණක
1.2 මධ්යමම පරාසයේ මේස පරිගණක
1.3 ඉහළ මට්ටමේ මේස පරිගණක

2. ලැප්ටොප් පරිගණක
2.1 පහළ මට්ටමේ ලැප්ටොප් පරිගණක
2.2 මධ්යමම පරාසයේ ලැප්ටොප් පරිගණක
2.3 ඉහළ මට්ටමේ ලැප්ටොප් පරිගණක

3. සේවාදායක
3.1 පහළ මට්ටමේ සේවාදායක
3.2 මධ්යමම පරාසයේ සේවාදායක
3.3 ඉහළ මට්ටමේ සේවාදායක

4. ටැබ්ලට් පුද්ගලික පරිගණක
4.1 ඇන්ඩ්ඩ්රොලයිඩ්ටැබ්ලට් පරිගණක

5. මුද්රනණ යන්ත්‍ර
5.1 තිත්න්යාරස මුද්ර්ක -පටු
5.2 තිත් න්‍යාස මුද්‍රක – පළල්
5.3 ලේසර් මුද්‍රක
5.4 වර්ණ මුද්‍රක
5.5 බහුකාර්ය මුද්රයණ යන්ත්රු
6.ස්කැනර
6.1 පැතලිතලස්කැනර
6.2ලේඛන ඇතුලත් කළ හැකි ස්කැනර

7.බාධා රහිත විදුලිබල සැපයුම
7.1 මේස පරිගණක සඳහා බාධා රහිත විදුලිබල සැපයුම
7.2 පහළ හා මධ්යගම පරාසයේ සේවාදායක සඳහා බාධා රහිත විදුලිබල සැපයුම
7.3 ඉහළ මට්ටමේ සේවාදායක සඳහා බාධා රහිත විදුලිබල සැපයුම

8. බහු-මාධ්‍යප්‍රක්ෂේපක
8.1 LCD ප්රසක්ෂේපක

9. ජාල කේබල් – තඹ
9.1 CAT කේබල් සමග ජාල කේබල් පිරිවිතර

10. ජාල කේබල් – ෆයිබර්
10.1 ෆයිබර් කේබල් සමග ජාල කේබල් පිරිවිතර

11.රවුටර
11.1 අඩ්රර ධාරිතා රවුටර
11.2 ඉහළ ධාරිතා රවුටර

12.ෆයර්වොල්
12.1 ෆයර් වෝල්

13 සුවිච
13.1 පාලනය කළ නොහැකි ස්විච
13.2 පාලනය කළ හැකි ස්විච

14 රැහැන් රහිත
14.1 රැහැන් රහිත ප්‍රවේශ ලක්ෂ්‍යය
14.2 වයි-ෆයි ඇඩැප්ටර

15සේවාදායක රාක්ක
15.1 21U සේවාදායක රාක්ක

මෘදුකාංග
1. මෙහෙයුම් මෘදුකාංග -හිමිකාර
1.1 මෙහෙයුම් මෘදුකාංග- හිමිකාර
1.1.1පරිශීලක පරාසය
1.1.2 සේවාදායක පරාසය

1.2 මෙහෙයුම් මෘදුකාංග – විවෘත මූලාශ්රක
1.2.1 පරිශීලක පරාසය
1.2.2 සේවාදායක පරාසය

2. කාර්යාල මෘදුකාංග
2.1 කාර්යාල මෘදුකාංග- හිමිකාර
2.1.1 පරිශීලක පරාසය

2.2 කාර්යාල මෘදුකාංග – විවෘත මූලාශ්රක
2.2.1 පරිශීලක පරාසය

3. විශේෂිත මෘදුකාංග
හිමිකාර හා විවෘත මූලාශ්රක යන දෙක ම
3.1 විසියෝ (Visio) හිමිකාර, ඩයා(Dia) හා ඩ්රෝත (Draw) විවෘත මූලාශ්ර
3.2 ඔටෝකැඩ් (AutoCAD) හිමිකාර හා ආකිමිඩීස් (Archimedes) විවෘත මූලාශ්රෝ

Top