ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්

ඩිජිටල් ආකාරයට සවිබල ගැන්වූ පුරවැසියන් තුළින්  දැනුම්පදනම් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමේ දී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) යොදා ගන්නා ප්‍රධාන මූලෝපායක් වන්නේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ගොඩ නැගීමයි.මෙහි අරමුණ වන්නේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ලබා දීම වන අතර  මෙයට සමාන්තරව  රජයේ සේවා වඩාත් කාර්යක්ෂම, පහසු හා මිත්‍රශීලී බවට පත් කිරීමට ද තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ව්‍යාපෘති ගණනාවක් සැලසුම් කර තිබේ.

රටපුරා ඇති රජයේ ආයතන 500කට වැඩි ගණනක්  සම්බන්ධ කරන ලංකා රාජ්‍ය ජාලය(LGN) දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. පිරිවැය ඵලදායී, විශ්වසනීය හා  සුරක්ෂිත යටිතල පහසුකම්  ලබා දීම සඳහා  ලංකා රාජ්‍ය වලාව (LGC) ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. ඩිජිටල්වශයෙන් සියල්ලන් ඇතුළත් වන රටක් ගොඩ නැගීම සඳහා ලංකා රාජ්‍ය ජාලයේ හා ලංකා රාජ්‍ය වලාවේ සීමාවන් හා බාධක ඉවත් කර  නවතම තාක්ෂණ ප්‍රවණතාවලට අනුකූලව  දියුණු කළ යුතු වේ.

මෙය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා රජයේ ආයතන හා ගොඩනැගිලි 3,500ක් අවම වශයෙන් 100Mbps කලාප පළලකින් යුත් පද්ධතියකින් සම්බන්ධ කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය බලාපොරොත්තු වේ. මෙයට රටේ තැපැල් කාර්යාල එක් කිරීමෙන්  සම්බන්ධ කර ඇති ස්ථාන ගණන 7,500 දක්වා වැඩි කෙරෙනු ඇත. මෙම සියලුම ස්ථාන  වයි-ෆයි කලාප බවට පත් කරන බැවින් පුරවැසියන්ට රජයේ සේවා ලබා ගැනීමට පහසු පරිසරයක්  ලැබෙනු ඇත.

ලංකා රාජ්‍ය වලාවේ ඊළඟ අනුවාදය,  කර්මාන්තයේ ප්‍රමිතිවලට අනුකූල සේවා ලබා දෙමින්  රජයේ ඕනෑම අවශ්‍යතාවක් සපුරාලීමට හැකි වනු ඇත. වලාව භාවිතයට ගැනීමට ඇති බාධක ඉවත් කරමින් රජයේ සේවා වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස ලබා දීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය  යොදා ගැනෙනු ඇත.  තවද ලංකා රාජ්‍ය වලාවේ ඊළඟ අනුවාදය විශාල දත්ත පොකුරුවලින් සමන්විත වන බැවින්  එයට ඕනෑම වර්ගයක රජයේ දත්ත ගබඩා කිරීමට හැකි වනු ඇත. විශාල දත්ත පොකුරේ ප්‍රධාන ප්‍රතිදාන දෙකක් වන්නේ රටේ ආර්ථික වර්ධනයට යොදා ගත හැකි විශාල දත්ත විශ්ලේෂණ හා ජාතික ප්‍රමුඛතාවන්ටගැළපෙන විවෘත දත්ත පොර්ටලයයි.

මෙම යෝජිත ව්‍යාපෘතිවලට ප්‍රමාණවත් කලාප පළලක් ලැබෙන ආකාරයට  රාජ්‍ය ජාලය තුළ  අන්තර්ජාල සබඳතාද පුළුල් කෙරේ. ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකාවක් කරා යන මෙම ගමනේදී  රජයේ දත්ත මධ්‍යස්ථානයක් හා  ජාතික ආරක්ෂා මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ද පිහිටුවීමට  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය බලාපොරොත්තු වේ.  මෙම ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම තුළින්  රටේ විප්ලවයක් සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර  ඒ මගින් ඩිජිටල් ආකාරයට සියල්ලන් ම ඇතුළත් වන  ජාතියක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වනු ඇත.

අරමුණු

 • රජයේ ආයතනවලට අධිවේගී පුළුල් ක්ෂේත්‍ර ජාල සබඳතා ලබා දීම
 • රජයේ ආයතනවල සේවකයන්ට වයි-ෆයි පහසුකම් ලබා දෙමින් ඉ-රාජ්‍ය සේවා පහසුවෙන් ලබා දීම
 • නොමිලේ වයි-ෆයි පහසුකම් ලබා දීමෙන් රජය හා එහි සේවා සමග සම්බන්ධ වීමට පුරවැසියන්ට අවස්ථාව ලබා දීම
 • සියලු රාජ්‍ය සේවා, පෝර්ටල, පොදු/හවුල් සේවා හා ජංගම යෙදුම් ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ආකාරයට කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල, පරිපූර්ණ හා ගෝලීය පිළිගැනීමක් ඇති රාජ්‍ය වලාවක් ස්ථාපිත කිරීම
 • විශාල දත්ත විශ්ලේෂණයට හා විවෘත දත්ත වේදිකාවකට පහසුකම් සපයන විශාල දත්ත පොකුරක් ස්ථාපිත කිරීම

ලංකා රාජ්ය ජාලය යනු කුමක්ද

සියලු රජයේ ආයතන/ගොඩනැගිලි එකම ඩිජිටල් වේදිකාවකට ගෙන එන සුරක්ෂිත හා විශ්වසනීය, සැමවිටම ක්රියයාත්මක රාජ්ය ජාලයකි.

ලංකා රාජ්යර වලාව යනු කුමක්ද?

රජයට අවශ්යර සියලු ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සපයන සුරක්ෂිත, විශ්වසනීය හා පිරිවැය ඵලදායී අධෝ ව්යු හයකි.

රජයට ලැබෙන පහසුකම්

 • 100Mbps සබඳතා තුළින් ජාලයට සම්බන්ධ වීම
 • රැහැන් රහිත (වයි-ෆයි) ජාල
 • ප්රැමාණවත් අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීම
 • ඕනෑම ආකාරයක සත්කාරක අවශ්ය්තා සඳහා යටිතල සේවා
 • දැනට ඇති රජයේ ජාල සමග සුරක්ෂිත ලෙස ඒකාබද්ධ වීම
 • ඕනෑම වර්ගයක දත්ත ගබඩා කිරීමේ පහසුකම්
 • ඵලදායී තීරණ ගැනීම සඳහා විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය
 • විශ්වසනීය, කාර්යක්ෂම හා පිරිවැය ඵලදායී සන්නිවේදන පහසුකම්
 • පරිපූර්ණ ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක් හා හවුල් සේවා

පුරවැසියන්ට ලැබෙන ප්රාතිලාභ

 • රජයේ සේවා පහසුවෙන් ලබා ගැනීම
 • වැඩිදියුණු කළ හා කාර්යක්ෂම රාජ්යය සේවා
 • ඕනෑම තැනකින් ඕනෑම වේලාවක ඉලෙක්ට්රොදනිකව රාජ්යස සේවා (ඉ-සේවා ලෙස) ලබා ගත හැකිවීම
 • තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය
 • දැනුම් පදනම් සමාජයක්

ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0

වර්තමාන තාක්ෂණ දියුණුව හා ප්‍රවණතා ගැන සලකන විට අලුතෙන් මතුවන අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි පරිණත වලා පරිසරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශය​ වේ. තවද විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය, ඩිජිටල් ප්‍රරලේඛනය හා ජංගම රාජ්‍ය යෙදුම් ආදි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සැලසුම් කරන නව වැඩසටහන් සඳහාද පරිපූර්ණ වලා පරිසරයක් අවශ්‍ය වේ.

තවදුරටත් කියවන්න

ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 (LGN 2.0)

ලංකා රාජ්‍ය ජාලය රජයට අයිති පුද්ගලික ජාලයේ වැඩි දියුණු කළ අනුවාදයකි. ශ්‍රී ලංකා රජයේ සියලුම ආයතන එක තොරතුරු යටිතල ව්‍යුහයක් තුළින් සම්බන්ධ කරන එය සෑමවිටම ක්‍රියාත්මක, සුරක්ෂිත හා විශ්වසනීය සේවාවක් පිරිවැය ඵලදායී හා සුරක්ෂිත ආකාරයට සපයයි….

තවදුරටත් කියවන්න

Projects

Contact

News

Read All

Sorry, no posts matched your criteria.

Top