கைத்தொழில் அபிவிருத்தி

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப துறை 80,000க்கு மேற்பட்ட தொழில்புரிவோரை வேலைக்கமர்த்தியுள்ளதோடு, 2015ஆம் ஆண்டில் 850 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை வருமானமாக ஈட்டியுள்ளது. (2015 மத்திய வங்கி அறிக்கைபடி) இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப துறையில் நாங்கள் இலங்கையில் 95% பெறுமதி சேர்க்கையுடன் ஐந்தாவது பெரிய ஏற்றுமதி வருமானம் ஈட்டுபவராகத் திகழ்கிறோம். (SLASSCOM மூலோபாய ஆவணம் 2016)

எங்கள் முயற்சிகள்

  • Spiralation - Tech Startup Project-logo
  • SL ITBPM Destination - Buusiness Promotion Project-logo
  • FutureCareers - Career Guidance Logo

நோக்கங்கள்

  • “போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்துதல், தொழில்வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் IT/ITES கைத்தொழிலில் வருமானத்தை அதிகரித்தல்”
  • “தகவல் தொழில்நுட்ப தோற்றுவாய் மற்றும் BPO முதலீட்டு நாடு என்ற வகையில் தேசத்தை ஊக்குவித்தல்”
  • “சிறு மற்றும் நடுத்தர பொறுப்பு முயற்சியாளர்கள் மற்றும் பிரதான கைத்தொழில்கள் இடையில் மின்-வியாபார தீர்வுகளை வழங்குதல் இவர்கள் நாடளாவிய ரீதியில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பார்கள், பொறுப்புமுயற்சிகளை இணைப்பார்கள் மற்றும் வர்த்தகத்தையும் ஊக்குவிப்பையும் மேம்படுத்துவார்கள்”

நாட்டு வணிகப்பெயரிடல் மற்றும் வியாபார ஊக்குவிப்பு

உலகமயமானதை அடுத்து, நாடுகள் தமது சொந்த வணிகப்பெயர் பிரதிமையை ஸ்தாபிப்பதற்கும் சர்வதேச பிரபல்யத்தை ஊக்குவிப்பதற்கும் ஒன்றோடொன்று போட்டியிடுகின்றன.

மேலும் வாசிக்க

தொழில்நுட்ப ஆரம்ப உதவி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (ஸ்பைரல்)

இந்த கருத்திட்டம் நாட்டில் வியாபார முயற்சிகளை அடிப்படையாகக்கொண்ட புதிய தொழில்நுட்பத்தை அபிவிருத்தி செய்வதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. ஒரு பொறுப்புமுயற்சியாளருக்கு அல்லது வியாபாரத்திற்கு ஆரம்பம் மற்றும் ஒரு வியாபாரத்தை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு தேவைப்படும் அனைத்தையும் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் வழங்குகின்றது.

மேலும் வாசிக்க

திட்டங்கள்

தொடர்பு

Sorry, no posts matched your criteria.

Top