යතුරු පුවරුව ධාවක සහ ආදිය

Keyboard input for Windows XP service pack 3

Keyboard input for Windows XP service pack 2

Keyboard input (ටයිප් කිරීම) – Windows Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1

Sinhala Tamil keyboard driver for input in accordance to the to Sri Lanka Standards SLS 1134 : 2011 and SLS 1326 : 2008 respectively.

මෙම යතුරු පුවරු ධාවකය භාවිතා කර Windows Vista, 7, 8, 8.1 යන මෙහෙයුම් පද්ධති ඇති පරිගණක වල සිංහලෙන් ටයිප් කිරීමට පුලුවන.

Top