නීතිමය රාමුව

ඉතිහාසය

 • ඉ-ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ දත්ත හා ගනුදෙනුවල රහස්‍ය බව හා පූර්ණත්වය සහතික කිරීම සඳහා  තොරතුරු සුරක්ෂිතතා ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම ස්ථාපිත කරන ලදී.
 • රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පරිපූර්ණ පුහුණු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.
 • ඉලෙක්ට්‍රොනික නීති සකස් කිරීමේ දී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය  ප්‍රධාන කාර්ය භාරයක් ඉටු කර තිබේ.
 • බාධකවලින් තොරව ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආකාරයට පරිවර්තනය වීම සහතික කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය  විසින් තීරණාත්මක ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

නෛතික රාමුව

 • ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත හා ලේඛන භාවිතයත්, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගනුදෙනු සිදු කිරීමත්  සඳහා අවශ්‍ය නෛතික වාතාවරණය  ඉලෙක්ට්‍රොනික නීති (ඉ-නීති) වලින් ලබා දෙයි.
 • රජයේ කටයුතුවලට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමත්, ඉ-රාජ්‍ය සේවා  ස්ථාපිත කිරී‍මත් සඳහා  අදාළ නීති වන්නේ  ඉලෙක්ට්‍රොනික ගනුදෙනුවලට  ඉඩ ලබා දෙන නීතියයි.
 • සබැඳි ආකාරයට දේශීය හා අන්තර්ජාතික ගනුදෙනු සිදු කිරීම මෙම නීති නිසා පහසු වී තිබේ.
 • අධිකාර බලයකින් තොරව තොරතුරු විකෘති කිරීම හෝ මකා දැමීම පරිගණක අපරාධ පනතෙන් සීමා කෙරේ.
 • බලය ලත් පුද්ගලයන් පරිගණකයට ප්‍රවේශ වීම වළක්වන ආකාරයට පරිගණකයක් ක්‍රමලේඛනය කිරීම මෙම පනතෙන් නීති විරෝධි කර තිබේ.
 • දැන් රජය දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක්  සකස් කරගෙන යයි.
 • මෘදුකාංග, වෙළඳ රහස් හා ඒකාබද්ධ පරිපථ ආදිය ආරක්ෂා කිරීම  බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් පනතෙන්  තහවුරු කෙරේ.

කරුණු අධ්‍යයනය

 • ජාතික දත්ත හවුලේ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ පද්ධතිය නිර්මාණය කරන ලද්දේ මහජනයාටත් සියලුම රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවලටත් දත්ත හවුලේ භාවිතයට ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමත්, සම්බන්ධ කිරීමත්, ලබා දීමත්  සඳහායි.
 • මේ මගින් ඉහළ පාරදෘශ්‍ය බවක්,අඩු දූෂණයක් හා වඩා හොඳ තීරණ ගැනීමක් සිදුවන බැවින් එහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ  “විවෘත රජයකි“.
 • සයිබර් අපරාධ පිළිබඳ බුඩාපෙස්ට් ප්‍රඥප්තියේ ශ්‍රී ලංකාව  දැන් සාමාජිකයෙක් වී තිබේ.
Top