මෙහෙවර

“ඩිජිටල් වශයෙන් බලවත්වූ පුරවැසියන් තුළින් ශ්‍රී ලංකාව නිර්මාණාත්මක දැනුම් පදනම් සමාජයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම.”

අරමුණු

  • ඩිජිටල් සම්බන්ධතාව සියලු පුරවැසියන්ගේ ජීවන මග බවට පත් කිරීම.
  • සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධිත ජාතියක තත්වයට පත්වූ පළමුවැනියා වීම.
  • ඊළඟ අවුරුදු පහ තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ වෘත්තිය  තුන් ගුණයකින් වැඩි කිරීම.
  • ඊළඟ අවුරුදු තුන තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ වෘත්තියේ විශේෂඥයින් සංඛ්‍යාව 50% කින් වැඩි කිරීම
  • අවුරුදු තුනක් තුළ සියලු ඩිජිටල් සේවා හා බහු චැනල රජයේ සේවා සම්පූර්ණයෙන්ම  ඒකාබද්ධ කිරීම
  • අවුරුදු පහක කාල රාමුවක් තුළ අවම වශයෙන්  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 20ක් දක්වා  ගෙන ඒම.
Top