මෙහෙවර

“ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ජීවිත පරිවර්තනය කිරීම සඳහා නවෝත්පාදන, ඉහළම ආචාර ධර්ම හා වෘත්තීයභාවය ප්‍රගුණ කිරීම සහ පෙන්නුම් කිරීම තුළින් ඩිජිටල් විසඳුම් සමඟ ජාතියට සේවය කිරීම අපේ මෙහෙවරයි.”

ඩිජිටල්කරණයෙන් බලගැන්වූ සහ සමෘද්ධිමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ළඟා කර ගැනීමේ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, සියලු පුරවැසියන් ඇතුළත් කර ගැනීම, ඔවුන්ගේ ජීවිත ඩිජිටල්කරණයෙන් පොහොසත් කිරීම සහ ඵලදායී ඩිජිටල් විසඳුම් තුළින් රටට  සමෘද්ධිය ළඟා කර ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය උපාය මාර්ග හා වැඩසටහන් සකස් කරයි. ඉහත පරමාර්ථය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ කාර්යයන් ඩිජිටල් පරිවර්තන ජීවන චක්‍රයක් හරහා ගමන් කරයි. ඩිජිටල් පරිණාමනයට ජීවන චක්‍රයේ අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රධාන කාර්යයන් එනම්, පරිවර්තනීය ව්‍යවහාරික පර්යේෂණ, තාක්‍ෂණික සංකල්පීකරණය, ප්‍රතිපත්ති හා නෛතික සක්‍රීය කිරීම, පර්යේෂණ පදනම් කරගත් උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණය, වෙනස් කිරීම සහ සම්බන්ධතා කළමනාකරණය, ප්‍රසම්පාදන හා නෛතික කොන්ත්‍රාත්තු, වැඩසටහන්/ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, ප්‍රතිඵල පදනම් වූ අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම සහ පද්ධති තිරසාර බව.

පහත දැක්වෙන ශක්තිමත් හා ගතික ආයතනික ව්‍යුහය සමඟ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය  සිය දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අදහස් කරයි.

Org chart

Top