රාජ්ය නිළධාරීන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ධාරිතා ප්රවර්ධන වැඩසටහන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ…

May 5, 2020

GDLN

රාජ්ය අංශයේ ආයතනයන්හී ප්රධාන නව්යකරණ නිළධාරීන් ඇතුළු රාජ්ය නිළධාරීන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වැඩසටහන් කිහිපයක් ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් දේශීය හා විදේශීය ආයතනයන් හා එක්ව සංවිධානය කර ඇත. නිවසේ සිටම සහභාගී විය හැකි ආකාරයෙන් පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන් දුරස්ථ ඉගෙනුම් වැඩසටහන් ආකාරයෙන් හා webinars ආකාරයෙන් පැවැත්වේ. මෙහි පළමු වැඩසටහන් මාලාව දුරස්ථ ඉගෙනුම් මධ්යස්ථානය (Distance Learning Centre) හා එක්ව ප්රතිපත්ති සහ කළමනාකරණය සඳහා වන කොරියානු රාජ්ය පාසල (Korean Government School for Policy and Management) මගින් පසුගියදා ආරම්භ කරනු ලැබූ අතර එය ලබන ජූනි මාස 30 වනදා තෙක් පැවැත් වේ. මෙම වැඩසටහන අවසානයේ එයට සහභාගී වන නිළධාරීන් සඳහා සහතික පත්රයක්ද නිකුත් කෙරේ.

Top