රාජ්‍ය නිළධාරීන් සඳහා නොමිලේ පාඨමාලා රැසැක්

June 2, 2020

Gelp

රාජ්‍ය අංශයේ නිළධාරීන් සඳහා නොමිලේ පාඨමාලා රැසැක් රාජ්‍ය ඉ-ඉගෙනුම් පද්ධතිය (GeLP) මඟින් දියත් කොට තිබේ. ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායනය හා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය එක්ව මෙය ක්‍රියාවට නන්වයි. අන්තර්ජාලය හරහා ඕනෑම මොහොතක මෙම පාඨමාලාවන් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය ඇතුළු ආයතන රැසක් මේ සඳහා දායක වී ඇත.

රාජ්‍ය නිළධාරීන් ට අදාළ විවිධ විෂයන් රැසැක් සඳහා වන පාඨමාලා රාජ්‍ය ඉ-ඉගෙනුම් පද්ධතිය තුළින් අධ්‍යයනය කළ හැකි අතර, රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය, තොරතුරු අයිතිවාසිකම්, කාර්යාල කළමනාකරණ කාර්යය සංග්‍රහය ඇතුළු විෂයන් රැසක් පාදක කරගනිමින් මෙම පාඨමාලාවන් සකස් කර තිබේ. එමෙන්ම දැනටමත් 2000 කට වැඩි රාජ්‍ය නිළධාරීන් ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචී වී ඇත.

2020 දෙසැම්බර් මස 31 දක්වා GeLP මඟින් ලබාදෙන පාඨමාලාවන් නොමිලේ හැදෑරිය හැකි බවත්, වැඩි විස්තර www.gelp.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායනය පවසයි.

Top