ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ සභාපති ජයන්ත ද සිල්වා මහතා සහභාගී වූ COVID-19 සම්බන්දයෙන් වූ රුපවාහිනි මාධ්‍ය වැඩසටහන

May 5, 2020
Top