අධ්‍යාපනය

රජයේ අනාගත දැක්ම මෙන් ම ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනට අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු වී ඇති ක්ෂේත්‍රයක් වන්නේ අධ්‍යාපනයයි. දැනුම මත පදනම්වූ සමාජයක් මෙන්ම දැනුම මත පදනම්වූ ආර්ථිකයක්  ගොඩ නැඟීමෙහි ලා සෘජු දායකත්වයක් සපයන්නේ අධ්‍යාපනයයි. නව යුගයට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දීමේදී  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට (ICT) සැලකිය යුතු කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමට සිදු වේ. සියලු ම මට්ටම්වලදී තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කරමින්,  ‘ආර්ථිකය සංඛ්‍යාංකනය“ කිරිමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තියට කෙළින්ම දායක වෙමින්, තරුණ පරම්පරාවට ගෝලීය මට්ටමේ රැකියා අවස්ථා උදා කර දෙනු ඇත. “ඩිජිටල් ලෝකයට ප්‍රවේශවීම පහසු කිරීමේ“ රජයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියටද එය දායකත්වයක් සපයනු ඇත.

තිරසාර සංවර්ධනයක් සඳහා අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කිරීමත්,ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ජීවිත කාලය පුරාම ඉගෙනීමත්  කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරෙන  අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමේ ජාතික මට්ටමේ වැඩ පිළිවෙළක් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ. ඩිජිටල්  අධ්‍යාපන තාක්ෂණය ප්‍රයෝජනයට ගැනීම,  අධ්‍යාපන පද්ධතියට  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයට ගැනීම, දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් බාධා රහිතව අධ්‍යාපනය  ලබා දීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් හා විසඳුම්  ආදිය තුළින් ඉහත සඳහන් අරමුණු  ඉටු කර ගැනීමට  අවශ්‍ය මූලෝපාය සකස් කරනු ඇත.

මෙම ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන  තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සියලු පාර්ශවකරුවන් සමග සහයෝගීව කටයුතු කරනු ඇත. මෙම සහයෝගී ප්‍රයත්නය නිසා අධ්‍යාපන අංශයේ ජාතික මට්ටමේ සියලු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ද්වි ගුණනය වීම​වළක්වමින් සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සහතික කෙරෙනු ඇත.

Top