ප්‍රවාහනය

ප්‍රවාහනය යනු රටේ ආර්ථිකයට සෘජු බලපෑමක්  ඇති කරන  එක් වැදගත් අංගයකි. ඊළඟ වර්‍ෂ කීපය තුළ දී සීඝ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන රටක් ලෙස  ප්‍රවාහන අංශයේ ඇති ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම  අත්‍ය්වශ්‍ය  වේ. මෙම කාර්‍යයේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයට විශාල කාර්‍යභාරයක් ඉටු කළ හැකි වේ. වැඩිවන වාහන සංඛ්‍යාාව,  මාර්ග තදබදය, මහාමාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග පුළුල් කිරීම,  මහජන ප්‍රවාහනය, පරිසර බලපෑම් හා මහජනයාගේ පහසුව  වැනි කරුණු  මෙහි දී ඉතා වැදගත් වේ.  මෙම ගැටලු විසඳීමේ දී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය ඵලදායි ලෙස යොදා ගැනීම, නව තාක්‍ෂණය, යහපාලනය හා නියාමන රාමුවක්  අත්‍ය්වශ්‍යෂ වේ.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) මේ අංශයේ දැනටමත් බොහෝ කටයුතු කර තිබේ. ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ  ජාතික ප්‍රීතිපත්තිය අනුව යමින් ජාතික ප්‍රවාහන කොමිසම, ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය  හා මෝටර් රථවාහන දෙපාර්තමේන්තුව  වැනි රජයේ හා වෙනත් සංවිධාන/ආයතන සමග එක්ව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය කටයුතු කරනු ඇත. මේ අතර අදාළ දත්ත වර්ගීකරණය, උචිත තොරතුරු තාක්‍ෂණ විසඳුම් හඳුන්වා දීම,  සම්බන්ධ සේවා විධිමත් කිරීම, පහසු ප්‍ර‍වාහන කාඩ් විසඳුම් හඳුන්වා දීම ආදිය වේ.

Top