Policy for Digital Transformation of Education

අධ්‍යාපනය ඩිජිටල්කරණය සඳහා වූ ප්‍රතිපත්තිය

ඩිජිටල් සංවර්තනය සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම පරිවර්තනය කරයි. අධ්‍යාපනය කෙරෙහිද එහි බලපෑම අපට නොසලකා හැරිය නොහැක. නැඟී එන තාක්‍ෂණයන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුල ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම තුලින්, වැඩි දියුණු කළ ප්‍රවේශ්‍යතාව, දැරිය හැකි මිල සහ ලබා ගැනීමේ හැකියාව මඟින් නව කුසලතා සහ නිපුණතා පෝෂණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ආකාරයෙන් ඉගෙනුම ලබන්නන්ට ඔවුන්ගේ ඉගෙනුම් හැකියාවන් පුළුල් කිරීමට පහසුකම් සපයයි.

රටේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තාක්ෂණය සමඟ මුසු කිරීමේ ජාතික වැදගත්කම හඳුනා ගනිමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) හා එක්ව, අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුල සහ ඩිජිටල් කර්මාන්ත තුල ක්‍රියාකාරීව නියැලී සිටින වෘත්තිකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පාසල්, වෘත්තීය පුහුණු සහ උසස් අධ්‍යාපන අංශ මුහුණ දෙන වත්මන් ගැටළු කෙරෙහි වැඩි අවධානය යොමු කරමින් වැඩමුළු ත්‍රිත්වයක් සාර්ථකව පවත්වන ලදී.

මෙම ප්‍රතිපත්ති ලේඛනය මෙම වැඩමුළු ත්‍රිත්වයට සහභාගීවූවන් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද අදහස්වල සෘජු ප්‍රතිඵලයයි. අධ්‍යාපනයේ අපේක්ෂිත ඩිජිටල් පරිවර්තනය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති විධාන සමඟින් අරමුණු දහනවයක් මෙමඟින් යෝජනා කරයි.

ප්‍රතිපත්ති ලේඛනය මහජන සමාලෝචනය සහ අදහස් සඳහා විවෘතව පැවති කාලය අවසන් වි ඇත.

Policy-for-Digital-Transformation-of-Education-Sinhala Download

Policy for Digital Transformation of Education

Recognizing the national importance of blending the country’s education system with technology, Ministry of Education together with Information and Communication Technology Agency (ICTA) organized a series of three workshops with the participation of professionals from education and digital industries, with a special focus on the current issues prevalent in schools, vocational and higher education sectors.

Digital transformation is making a cogent impact in every sphere. One cannot neglect its influence on education. The effective use of emerging technologies in education sector would facilitate the learners to expand their learning possibilities, in a manner which is focused on fostering new skills and competencies, through enhanced accessibility, affordability and availability. This could only be achieved through an education policy transformation that is focused on ensuring the facilitation of innovative learning opportunities.

The policy document here is the direct outcome of the opinions, views and ideas expressed by the participants of these workshops. It proposes nineteen objectives coupled with policy directives to achieve the expected digital transformation of education.

Public consultation period for the policy is over now.

Policy-for-Digital-Transformation-of-Education-English Download

கல்வியின் டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கான கொள்கை

டிஜிட்டல் மாற்றம் ஒவ்வொரு துறையிலும் ஒரு நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கல்வியில் அதன் தாக்கத்தை யாரும் புறக்கணிக்க முடியாது. கல்வித் துறையில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களைத் திறம்படப் பயன்படுத்துவது, மேம்பட்ட அணுகல் ஆகியவற்றின் மூலம், புதிய திறன்கள் மற்றும் திறன்களை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்தும் வகையில், கற்பவர்களின் கற்றல் சாத்தியங்களை விரிவுபடுத்த உதவும். புதுமையான கற்றல் வாய்ப்புகளை எளிதாக்குவதை உறுதி செய்வதில் கவனம் செலுத்தும் கல்விக் கொள்கை மாற்றத்தின் மூலம் மட்டுமே இதை அடைய முடியும்.

நாட்டின் கல்வி முறையை தொழில்நுட்பத்துடன் இணைப்பதன் தேசிய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, கல்வி அமைச்சகம் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகமையுடன் (ICTA) இணைந்து, கல்வி மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில் வல்லுநர்களின் பங்கேற்புடன், நிகழ்காலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி மூன்று பட்டறைகளை ஏற்பாடு செய்தது. பள்ளிகள், தொழிற்கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி துறைகளில் நிலவும் பிரச்சினைகள்.

இந்த பயிலரங்குகளில் பங்கேற்பாளர்கள் வெளிப்படுத்தும் கருத்துக்கள், பார்வைகள் மற்றும் யோசனைகளின் நேரடி விளைவுதான் இங்குள்ள கொள்கை ஆவணம். கல்வியில் எதிர்பார்க்கப்படும் டிஜிட்டல் மாற்றத்தை அடைவதற்கான கொள்கை உத்தரவுகளுடன் பத்தொன்பது நோக்கங்களையும் இது முன்மொழிகிறது.

பாலிசிக்கான பொது கலந்தாய்வு காலம் இப்போது முடிந்துவிட்டது.Policy-for-Digital-Transformation-of-Education-Tamil Download

Top