ප්‍රතිපත්ති රාමුව

මෙම වැඩසටහන අවධානය යොමු කරන්නේ ‘ඉ-ශ්‍රී ලංකා‘ හි අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීමට අවශ්‍ය  හා හිතකර පරිසරයක්  ගොඩනැගීම කෙරෙහිය. එහි ඉලක්කය වන්නේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පරිණාමනය හා  එම තාක්ෂණය පදනම් සංවර්ධනයට ආධාර කරන ප්‍රගාමී ප්‍රතිපත්තියක් හා  නියාමන පරිසරයක්  නිර්මාණය කිරීමයි. ඒ මගින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ  නායකත්වය හා  කුසලතා දියුණු කිරීමටත් මෙම ක්‍රියාමාර්ග හා ප්‍රතිපත්ති ගැන පුළුල් ලෙස පාර්ශව කරුවන්ට සන්නිවේදනය කිරීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.

දැක්ම

“තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය, විශිෂ්ට මධ්යරස්ථානයක් හා ගෝලීය දැනුමේ මූලයක් ලෙස සංවර්ධනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදාගැනීම සාර්ථක ලෙස ක්රිවයාත්මක කරයි.”

මූලෝපායන්

   • පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ කමිටුව හා අදාළ පාර්ශවකාර කණ්ඩායම් සමග සහයෝගයෙන් ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හා අවශ්‍ය  නෛතික රාමුව සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසුකම් සැලසීම.
   • ඉහළ රාජ්‍ය නිලධාරීන්, ව්‍යාපාරිකයන් හා සිවිල් සමාජ නායකයන් අතර ඉ-නායකත්ව කුසලතා ගොඩනැගීම ඇතුළු සංවර්ධනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට අවධානය හා නායකත්වය සැපයීම.
   • කාලානුරූප හා පිරිවැය ඵලදායි ආකාරයට ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ “විශිෂ්ට මධ්‍යස්ථානයක්“ බවට පත් කිරීම. මෙසේ කිරීමේදී ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ බාහිර ධාරිතාව තවත් සංවර්ධනය කෙරෙනු ඇත.
   • පහත සඳහන් කරුණු ඇගයීමට ලක් කර සමීක්ෂණයට භාජනය කෙරේ
   • ප්‍රතිපෝෂණය හා උගත් පාඩම් තුළින් සංවර්ධන ප්‍රතිඵල ගැන අවධානය සහතික කිරීම.
   • තොරතුරු මත පදනම්ව තීරණ ගැනීම
   • මුලෝපාය නිරන්තරව සීරුමාරු කිරීම
   • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ ‘දැනුම් සංස්කෘතියක්“ බිහි කිරීම. ගෝලීය දැනුම භාවිතයට ගැනීමෙන් හා ‘ඉ-ශ්‍රී ලංකා හා සම්බන්ධ අත්දැකීම් හා පාඩම්, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධනයට යොදා ගැනීමෙන් මෙය කළ හැකි වේ.
   • ඵලදායී සන්නිවේදන මූලෝපායක් තුළින් ඉ-ශ්‍රී ලංකා , තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රයෝජන ගැන  දැනුවත්බව වැඩි කිරීම.

අරමුණ

“රටේ හා රජයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්රයතිසංස්කරණ හා සංවර්ධනයට ආධාර වෙන ප්රීගාමී ආයතනික ප්රේතිපත්තියක් හා නියාමන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.”

රජය සඳහාවූ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්රයතිපත්තිය

ආයතන තුළ සමස්ත සංවර්ධනය හා සේවා ලබා දීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ දි රජයට මග පෙන්වනු ඇත. මෙම ප්රපතිපත්තියට අනුව සෑම ආයතනයක ම කටයුතු මැන ගැනීමට හැකි වන අතර ඒ ඒ ආයතනවල අවධානය යොමු විය යුතු හා ප්රපතිශෝධනයට ලක්විය යුතු අංශ හඳුනා ගැනීමට හැකි වේ.එමෙන්ම මේ මගින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ කටයුතුවල සංගතබවක් ඇති කෙරේ. මෙම ප්ර තිපත්තියෙන් අවම අවශ්යරතා දැක්වෙන අතර රජයේ ආයතනවලට එයට තවත් දේ එක් කරමින් මෙම ප්ර තිපත්ති රාමුව තුළ ඔවුන්ගේ සංවිධානය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්ර තිපත්තියක් සකස් කර ගත හැකිවේ. මේ අනුව ඉ-රාජ්යන සේවා ක්රි යාත්මක කිරීමේදි ප්රතමිති පදනම් ප්රපවේශයක් යොදා ගැනීමේ මුල් පියවර මෙම ප්ර තිපත්තිය වනු ඇත.

ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්රේතිපත්තිය

Tජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්රයතිපත්තිය ජාතික සංවර්ධනය සඳහා ප්රකධාන බලවේගයක් ලෙස තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හඳුනා ගෙන තිබේ. මෙම ප්රයතිපත්තිය, යටිතල ව්යු හය, නෛතික රාමුව, තොරතුරු සුරක්ෂිතතාව හා ප්රණමිති, මානව සම්පත් හා ධාරිතා ගොඩනැගීම, සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය (දුගීබව තුරන් කිරීම, සෞඛ්යහ සේවා හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දේශීය භාෂා භාවිතය ඇතුළු) වෙළඳ කටයුතු සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීම හා ඉ-වාණිජ කටයුතු, ඉ-රාජ්ය ය, කර්මාන්ත හා ගෝලීය තරගකාරී බව හා පාරිසරික ගැටලු සඳහාමූලෝපායක් හා ක්රිභයාකාරී සැලසුම් සකස් කර ගැනීමට හැකිවේ. සියලු දෙනා නියෝජනය වන හා සාකල්ය ලේඛනයක් බව සහතික කිරීමට සියලු පාර්ශවකරුවන්ගේ සහභාගීත්වය ලබා ගනිමින් මෙම ප්රාතිපත්තිය කෙටුම්පත් කෙරේ.

රජය සඳහාවූ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාත්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය

සියලු රජයේ ආයතන : අමාත්යං්ශ, රජයේ දෙපාර්තමේන්තු, පළාත් සභා, දිස්ත්රිමක් ලේකම් කාර්යාල සහ ප්රාුදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ පළාත් පාලන ආයතන. රජයේ සංස්ථා. ව්යභවස්ථාපිත මණ්ඩල හා රජයට අයිති සමාගම් විසින්ද මෙම ප්ර තිපත්තිය අනුගමනය කිරීම නිර්දේශ කෙරේ.

ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ කටයුතුවල නියුතු පුරවැසියන් ඇතුළු සියලුම පුද්ගලයන් හා සියලුම සංවිධාන.

ව්‍යාපෘති ප්‍රතිඵල

   • රජයේ ආයතන තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමත්, කළමනාකරණයත් සඳහා ප්‍රමිති සකස් කිරීම සඳහාවූ රජයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය
   • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සංවර්ධනයට දායක වන ආකාරය විස්තර කෙරෙන ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය

ව්‍යාපෘති ප්‍රතිලාභ

   • රජය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කිරීමට හා වඩාත් පුරවැසි කේන්ද්‍රීය රජයක් නිර්මාණය කිරීමට රජයේ සේවාවන්ට ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන කටයුතුවල ව්‍යුහයේ ඒකාකාරතාවක් ඇතිවීම
   • රටේ සියලුම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ කටයුතුවලට සහය දෙන හා මග පෙන්වන රාමුවක්.

ප්‍රතිපත්ති

ඉ-රාජ්යස ප්රීතිපත්තියේ මූලික අරමුණ වන්නේ රජයේ කටයුතුවල කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීතාව වැඩිකරමින් වඩා හොඳ පුරවැසි සේවා සැපයීමයි. මෙය විධිමත් හා එක්සත් ආකාරයකින් කිරීම සඳහා ඉ-රාජ්යත ප්‍රතිපත්ති….

තව දුරටත් කියවන්න

සාරාංශයක් ලෙස

   • ඩිජිටල් වශයෙන් දියුණුවු රටක් ගොඩ නැගීමේ ඉ-ශ්‍රීලංකා වැඩසටහනේ ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් සකස් කිරීම ගැන මෙහි දී සාකච්ඡා කෙරේ.
   • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය රටේ සංවර්ධනය සඳහා යොදා ගැනීම සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ප්‍රධාන කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි.
   • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන්නා හා මගපෙන්වන්නා ලෙස මෙම ආයතනය කටයුතු කරනු ඇත.
   • ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් හා ක්‍රියාකාරී සැලසුමක් නිර්මාණය කිරීම.
   • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය “විශිෂ්ට මධ්‍යස්ථානයක්“ බවට පත් කෙරෙනු ඇත.
   • මෙම (ICTA) ආයතනය තුළ දැනුම් සංස්කෘතියක් ගොඩ නැගීම
   • ඉ-ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ගැන දැනුවත් කිරීම
   • සමස්ත සංවර්ධනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ දී රජයට මග පෙන්විය හැකි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක්
   • ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය, රටේ සංවර්ධනයට යොදා ගත හැකි ප්‍රධාන බලවේගයක් ලෙස තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, හඳුනා ගෙන තිබේ.
   • ඉ-රජය යනු රජයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් සිදු කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයට ගැනීමයි.
   • ඉ-රාජ්‍යයේ අරමුණු වන්නේ කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායීතාව,පාරදෘශ්‍යබව, වගකීම හා සහභාගීත්වයෙන් යුත් යහපාලනයයි.
   • ඉ-රාජ්‍ය වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභ වන්නේ වඩා හොඳ ජීවන තත්වයක්, සේවාවන්ට ඉක්මන් ප්‍රවේශයක්, රජයේ ගනුදෙනු පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් තර ගත හැකි වීම, වඩා හොඳ නියාමනය, ඉහළ පාරදෘශ්‍ය බව හා අවම දූෂණයයි.
   • ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සියලු රාජ්‍ය ආයතන විසින් 2010-2012 අතර කාලය තුළ පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.
   • ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් සියලු රජයේ ආයතන විසින් අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ ගණනාවක් ජනාධිපති චක්‍ර ‍ලේඛයක් මගින් දන්වා තිබේ.
   • රජයේ ආයතනවල මෙම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් එහි සාර්ථකත්වය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයට වාර්තා කිරීමත් පහසු කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරී කමිටුව විසින් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විමර්ශන ලැයිස්තුවක් පිළියෙල කරන ලදී.
   • ඉ-රාජ්‍ය පරිණත මට්ටම් භාවිතයෙන් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පහසු ක්‍රමයක්ද මෙම ක්‍රියාකාරී කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.
   • මෙම ප්‍රවේශය අනුගමනය කිරීමෙන් රජයේ ආයතනවලට ඔවුන්ගේ ඉ-රාජ්‍ය පරිණත මට්ටම මත පදනම්වප්‍රතිපත්ති අවශ්‍යතා ගැන සොයා බැලීමට හැකි වනු ඇත.
   • රජයේ ආයතන විසින් ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇගයීමත්, සත්‍යාපනය කිරීමත් සඳහා “ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විමර්ශන ලැයිස්තුව‘ භාවිතා කරනු ඇත.
   • තොරතුරු සුරක්ෂිතතා ප්‍රතිපත්තිය: රජයේ ආයතනවල සෑම විටම පාදම්රේඛා මට්ටමේ ආරක්ෂාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා වූ සංක්ෂිප්ත තොරතුරු සුරක්ෂිතතා ප්‍රතිපත්තියක්.
   • තොරතුරු සුරක්ෂිතතා ප්‍රතිපත්තියෙන් පරිපාලන සුරක්ෂිතතාව, තාක්ෂණික සුරක්ෂිතතාව හා භෞතික සුරක්ෂිතතාව ඇතුළු සියලුම අංශ ආවරණය කෙරේ.
Top