රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපර්තමේන්තුව සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම

ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීම සහ නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් රජයට සහාය වීම සඳහා රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ඉතා ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් හරහා රජයට සහතික කරයි. රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපර්තමේන්තුව නීතිය ක්‍රියාත්මකකිරීමේ හා අනෙකුත් අදාළ ආයතන සමග සමීපව කටයුතු කරයි. කෙසේ වෙතත්, දත්ත ඇතුළත් කිරීම, දත්ත විශ්ලේෂණය සහ සිද්ධි අනාවරණය කිරීම වැනි කාර්යයන් , විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ ක්‍රමයක් හා නොගැලපෙන, ප්‍රධාන වශයෙන් අඩු කාර්යක්ෂමතාවයෙන් හෝ ඵලදායීතාව යෙන් යුත් අත් ( මානව ක්‍රියාකාරී) හා පැරණි ක්‍රම වේද භාවිතා කරයි.
තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාරයේ කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි කළමනාකරණය සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙන් සැලකිය යුතු ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. දෙපාර්තෙම්න්තුවේ සහ පුරවැසියන්ගේ අභ්‍යන්තර හා දෙපාර්තෙම්න්තු පාර්ශ්වයන් යන දෙකෙන්ම නිශ්චිත තාක්ෂණ විසඳුම් හඳුන්වාදීම මගින් විවිධ මාර්ගවලින් ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇත.

 

අරමුණු

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීම මගින් රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකරීතවය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළ හැකි අතර එමගින් අභ්‍යන්තර පරිශීලකයින්, බාහිර පාර්ශවකරුවන් හා පුරවැසියන් සෑහීමකට පත්වේ. දැනට ක්‍රියාත්මක යන්ත්‍ර සුත්‍ර භාවිතා නොකරනු ලබන පද්ධතියක් මගින් වත්මන් අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හැකියාවක් නොමැති හෙයින් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම ප්‍රධාන කාර්යයන් සඳහා පහසුකම් සපයනු ලබන මධ්‍යගත සහ සංයුක්ත මෘදුකාංග විසඳුමක් වර්ධනය කිරීමට අදහස් කෙරේ. නිසි තොරතුරු තාක්ෂණික විසඳුම තුලින් රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපර්තමේන්තුවෙ (GAD) හි සමස්ත කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කිරීම , වෙනත් රටවල් වල සමාන සංවිධාන විසින් භාවිතා කරනු ලබන ප්‍රමිතිවලට අනුකූල වන අන්දමින් සිදු කෙරේ..

In Essence

තොරතුරු තාක්ෂණ විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිසි තොරතුරු තාක්ෂණ විසඳුම් සැපයීම මගින් රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයන්ගේ ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාවය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ඒජන්සිය ( ICT) හරහා රජය විසින් අරමුදල් සපයනු ලැබේ.

• රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපර්තමේන්තුවෙ හි ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම ක්‍රියාවලිය
• පුරවැසියන් වෙනුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම
• හොඳින් පුහුණු වූ තොරතුරු තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයක්
• පද්ධතියේ සුමට ක්‍රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම සඳහා අදාළ උපකරණ සහිතව, තොරතුරු සන්නිවේදන පහසුකම් වලින් යුත් වාතාවරණයක්.
• යුක්තිය ඉටු කරලීම මගින් ප්‍රජා පරිසරයේ සුරක්ෂිතතාව වැඩි දියුණු කිරීම
• ජාත්‍යයන්තර ප්‍රමිතීන් හා ක්‍රියා පටිපාටි සමග පෙළ ගැසීම

පුහුණුවීම්
• රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපර්තමේන්තුවේ 50 ගේ සහභාගීත්වය
වැඩමුළුව
රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපර්තමේන්තුවේ 50 ගේ සහභාගීත්වය
ජාල යටිතල පහසුකම්
• රැහැන් රහිත ප්‍රවේශ පාලක – 01
• රැහැන් රහිත පිවිසුම – 10
• කළමණාකරණය කළ හැකි 24 පෝට් පේනු – 01
• රාක්ක සවිකර හැකි 24 Port UTP පැච් පුවරු – 01

Top