සන්නිවේදනය

‘සන්නිවේදනය“ යන පදයේ ඇති වැදගත් කම නිසා ‘තොරතුරු තාක්ෂණය“ යන හුරු පුරුදු පදය වෙනුවට දැන් යොදා ගැනෙන්නේ  ‘තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය‘ යන පදයයි. මිනිස් ඉතිහාසයේ සිදුවු  එක් ප්‍රධාන විප්ලවයක් වන්නේ වෙනස් ස්ථාන දෙකක සිටින මිනිසුන්ට කම්බියක් තුළින් තම හඬ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ලබා දුන් දුරකථනය නිපදවීමයි.

දැන් දියුණු වි ඇති ඩිජිටල් තාක්ෂණය නිසා  සාමාන්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වන ආකාරයට ඈත සිටින පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් සමග සජීව සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමේ  හැකියාව ලැබී තිබේ. ලංකා රාජ්‍ය ජාලය, ලංකා රාජ්‍ය වලාව හා නොමිලේ වයි-ෆයි පහසුකම් ලබාදීම වැනි ඩිජිටල් යටිතලය දියුණු කිරීමෙන්  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය බලාපොරොත්තුවන්නේ සමාජයේ මෙවැනි අවශ්‍යතා  සපුරාලීමටයි. මෙම අති ප්‍රබල ඩිජිටල් යටිතලය,  රටේ පුරවැසියන්ට  කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී ලෙස ඕනෑම සේවාවක් ලබාගැනීමේ  පහසුකම් ලබා දෙනු ඇත.

සුරක්ෂිත බව රැක ගැනීම සඳහා සෑම පුද්ගලයෙකුගේ මෙන්ම සෑම ආයතනයකම අනන්‍යතාව සහතික කිරීමට  සැලසුම් කර තිබේ.  මෙම සියලු ප්‍රයත්න තුළින්  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය  තැත් කරන්නේ සියලු දෙනාම  ඩිජිටල් ආකාරයට ගනුදෙනු කරන මුදල් රහිත සමාජයක් බිහි කිරීමටයි. මේ මගින් අපේ රට ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් කරා ගෙන යෑමට හැකි වනු ඇත.

මේ සියලු ජයග්‍රහණයන් ලබා ගත හැකි වන්නේ පරිමාණීය, කාර්යක්ෂම, ඵලදායී, සුරක්ෂිත හා දියුණුඩිජිටල් සන්නිවේදන පද්ධතියක්  රට පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමෙන් පමණි

Top