සෞඛ්‍ය

රටේ ජනතාවගේ ජීවිත වැඩි දියුණු කිරීමෙහිලා  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට විශාල මෙහෙවරක් කළ හැකි වේ. ඒ මගින් ඔවුන්ගේ මෙන්ම ඔවුන්ගේ පවුල්වලද  සෞඛ්‍ය තත්වය  හොඳින් කළමනාකරණය කරමින්  වඩා ඵලදායී ජීවිත ගත කිරීමටත්  ඒ මගින් සමාජ තත්වය දියුණු කිරීමටත් හැකි වේ.  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනේ අරමුණ වන්නේ  රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා  ඉලෙක්ට්‍රොනික  සෞඛ්‍ය වාර්තා පවත්වා ගනිමින්  අවසානයේ පුද්ගලික අංශය,  සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන්, විද්වතුන්  සියලුම පාර්ශව කරුවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින්  රටපුරා ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. මෙම වැඩසටහනට පහත දැක්වෙන  අංග ඇතුළත් වේ.

  • ස්වයං රැකබලා ගැනීම පිළිබඳ ව රෝගීන්ගේ දැනුවත් බව වැඩි දියුණු කිරීම.
  • ප්‍රශස්ත නොවන පිළියම් හා නරක රෝගී අත්දැකීම්වලට හේතු වන සන්නිවේදන හිඩැස් වසා දැමීම.
  • විචක්ෂණ රෝගී ජනගහණයේ පොදු අවශ්‍යතා සපුරා ලන ආකාරයට සේවා හඳුනා ගැනීම හා සකස් කිරීම
  • ඉතාම පහසු හා පිරිවැය ඵලදායී ආකාරයට උවටැන් ලබා ගැනීමට හැකි ආකාරයට නව උවටැන් ආකෘති ගොඩ නැගීම. හා
  • සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන් හා ලබා ගන්නා අයගේ තීරණ ගැනීම වැඩි දියුණු කිරීම
Top