රජයේ අමාත්‍යංශ බලවත් කිරීම

රජයේ අමාත්‍යංශවල දැනට ඇති  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පහසුකම්වල කාර්යක්ෂමතාව හා සුරක්ෂිතතාව වැඩි කිරීමත්, පිරිවැය අඩු කිරීමත් සඳහා  ඒවායේ ඇති දෘඪාංග, මෘදුකාංග හා රැහැන් රහිත ජාල සම්පත් වැඩිදියුණු කළ යුතුයයි  යෝජනා වී තිබේ. දැනට අමාත්‍යංශවල ඇති  තොරතුරු හා සන්නිවේදන පහසුකම් එදිනෙදා කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ. මෙම ව්‍යාපෘතියේ පළමුවැනි අදියරේදී තෝරා ගත් අමාත්‍යංශ ගණනාවක ඒවායේ සියලුම අංශ අතර වේගවත් හා සුරක්ෂිත ප්‍රවේශයක් සහිත වයි-ෆයි පහසුකම්වලින් යුත් ජාල ස්ථාපිත කෙරේ. අමාත්‍යංශවල මෙම රැහැන් රහිත පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා ඔවුන්ගේ අමාත්‍යංශ සංකීර්ණ තුළ ඕනෑම ස්ථානයකින්  විධායකයන්ට හා කාර්ය මණ්ඩලයට ජාල පද්ධතියට ප්‍රවේශ විය හැකි වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් සවිබල ගැන්වීමට තෝරා ගත් අමාත්‍යංශ පහත දැක්වේ.

  • විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය හා ජාත්‍යන්තර කොන්සියුලර් කාර්යාල
  • මුදල් අමාත්‍යංශය
  • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
  • අගමැති කාර්යාලය
  • අරලියගහ මන්දිරය

සාරාංශය

තෝරාගත් අමාත්‍යංශ තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන  තාක්ෂණ භාවිතය  ඵලදායී, කාර්යක්ෂම හා සුරක්ෂිත  කරන වයි-ෆයි  ජාලයක් හා  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම්  ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 හා ලංකා රාජ්‍ය වළා සේවා වේදිකාව තුළින් ඒවා ව්‍යාප්ත කිරීමටත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය කටයුතු කරනු ඇත.

උසස් තත්වයේ සේවා ලබා දීමට රජයේ අමාත්‍යංශවල  සන්නිවේදනය, තොරතුරු හවුලේ භාවිතයට ගැනීම, ලේඛන කළමනාකරණය හා ඉ-තැපැල් සහයෝගිතාව වැඩි දියුණු කරමින්  වඩා විශ්වාසී, කාර්යක්ෂම, සුරක්ෂිත හා  පිරිවැය ඵලදායී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම.

අරමුණු

අමාත්‍යංශවල ඵලදායී, කාර්යක්ෂම හා සුරක්ෂිත  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ  භාවිතය  සඳහා වයි-ෆයි ජාල හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා  ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 හා ලංකා රාජ්‍ය වලා සේවා  වේදිකාව මගින්  ජනතාවට ලබා දෙන සේවා පුළුල් කිරීම.

Top