රාජ්‍ය ඩිජිටල් ලේඛන පද්ධතිය

රාජ්ය අංශයේ කඩදාසි හා ලේඛන භාවිතය ඉතා ඉහළ බව ඉතා ප්රනසිද්ධ කරුණකි. බොහෝ ආයතනවල අගුල් දමා ඇති කාමරවල කඩදාසි ලිපි ගොනු මිටිගණන් ගොඩ ගසා තිබේ. මෙම ලේඛනවලට පහසුවෙන් ප්ර වේශවිමේ ක්රනමයක් නැත්නම් වැඩිවැඩියෙන් කාර්යක්ෂම සේවාවක් අපේක්ෂා කරන මහජනතාවගේ අවශ්යතතා සපුරාලීමට නොහැකි වනු ඇත. රජයේ ආයතනවලට මෙය සැලකිය යුතු අභියෝගයක් වී ඇති අතර ඔවුන් මුහුණ දි ඇති ප්ර ශ්න වන්නේ වැදගත් ලියවිලි විනාශ වීම, ගබඩා ඉඩකඩ හිඟ වීම, අවශ්යහඅවස්ථාවන්හිදි වැදගත් ලියවිලි ලබාගැනීමේ ක්ර්මයක් නොමැති වීම, වටිනා කාර්යාල ඉඩකඩ ගොනු හා ලිපිලේඛන සඳහා ගබඩා කාමර ලෙස යොදා ගැනීමෙන් සිදුවන මූල්ය පාඩුව ආදියයි. මේ නිසා දිනෙන් දින වැඩිවන, ලේඛන සුරක්ෂිත ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා “රජයේ ඩිජිටල් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක්“ ක්රි යාත්මක කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය බලාපොරොත්තු වේ. මෙය ක්රිදයාත්මක කිරීමෙන් පසු රජයේ ආයතනවලට තමන්ගේ ලේඛන සියල්ල ම ඩිජිටල් ආකාරයට සුරක්ෂිත ගබඩා කර තැබීමට හැකි වේ. තවද අදාළ ලේඛනයේ ආරක්ෂාව ගැන සහතික වෙමින් ඕනෑම ලේඛනයක් සෙවීමට, ලබා ගැනීමට හෝ හවුලේ ප්රදයෝජනයට ගැනීමට හැකිවේ.

අරමුණු

ගබඩා කර ඇති ලේඛනවලට ප්ර වේශ වීමට අවශ්යන පාර්ශවකාර සංවිධාන සමග ඒකාබද්ධ වන රාජ්යප ඩිජිටල් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක් ක්රි‍යාත්මක කිරීම හා රජයේ ආයතනවල ඒ හා සම්බන්ධ පද්ධති පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.

 

සාරාංශය

  • රජයේ කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායිතාව වැඩිවීම
  • වඩාත් තෘප්තිමත් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක්
  • අනවශ්‍ය වියදම් තුරන් කිරීම
  • රජයේ අරමුදල් අවභාවිතය තුරන් කිරීම
  • දත්ත ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ලබාගත හැකිවීම නිසා ගනුදෙනුවල දූෂණය අඩුවීම
  • පුරවැසියන්ට ඉහළ මට්ටමේ ජීවන තත්වයක්
  • වඩාත් තෘප්තිමත් ජනතාවක්
Top