ඉ-උරුම වැඩසටහන -උරුමය පිළිබඳ නවීනතම ඩිජිටල් තොරතුරු

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත්වන ස්ථාන පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇති සංචාරක ආකර්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

අරමුණු

  • නවීන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සංචාරකයන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීමයි.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික උරුමය පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා වූ පොදු ඉ-උරුම කළමනාකාර රාමුවක් තුළින් අන්තර් ක්‍රියාකාරි ඉගනුම වැඩි දියුණු කිරීම
  • දත්ත ගබඩා කිරීමේ අවකාශය නිර්මාණය කරමින් දැනට පවතින ව්‍යාපාරවලට පහසුකම් සැලසීම

සාරාංශය​

නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ඓතිහාසික සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි වීම.

ව්‍යාපෘති කාලය -අවුරුදු 3 යි. (2016-2018),වෙන් කළ මුදල- රුපියල් මිලියන 102.1

Top