ඉ-ස්වාභිමානි – හොඳම ඉ-අන්තර්ගතය පිළිබඳ ජාතික සම්මානය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ දේශීය වශයෙන් නිපදවන ලද අන්තර්ගතයේ ඇති නිර්මාණශීලීත්වය හා විවිධත්වය පෙන්වා දීමත් සමාජයට ප්‍රබල බලපෑමක් කළ හැකි ඩිජිටල් විසඳුම් සෙවීමත්ය.

අරමුණු

  • දේශීය අවශ්‍යතා වන්ට අනුව අදාළ ඉ-අන්තර්ගතය හා යෙදුම් නිපදවීම ප්‍රවර්ධනය කර ජනප්‍රිය කිරීම
  • හොඳ ම ඉ-අන්තර්ගතය හා නිර්මාණකරුවන්හඳුනා ගෙන ඔවුන් දිරි ගැන්වීම හා ඔවුන් ලෝක වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීම

සාරාංශය​

හවුල්කරුවෝ

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යංශය

සමාජයේ අවශ්‍යතා සපුරා ලන පුළුල් පරාසයක ඉ-අන්තර්ගතයක් නිපදවී තිබේ.

කාලය – අවුරුදු 1යි (2016),වෙන් කළ මුදල – ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 6

Top