ඉ-සමෘද්ධි

රජය ප්රිති-නිර්මාණය කිරීම යටතේ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ තාක්ෂණ කණ්ඩායමේ සහයෝගය ඇතිව) මෘදුකාංග සංවර්ධන සේවා ප්රොවේශයක් (SDSA) යොදා ගනිමින් ඉ-සමෘද්ධි ව්යාාපෘතිය ක්රි)යාත්මක කරනු ඇත. මේ ප්රේවේශයට අනුව විස්තරාත්මකව ඉ-සමෘද්ධි අවශ්යයතා අර්ථ දැක්වීම, පරිගණක නිර්මිතිය පැහැදිලි කිරීමට පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පැවරුමක් සිදු කිරීම,දී ඇති කාර්යාත්මක අවශ්යකතා ඉටු කළ හැකි හා ලබාගත හැකි මෘදුකාංග නිෂ්පාදන තීරණය කිරීම හා අවසානයේ අවශ්ය් ආකාරයට මෘදුකාංග පිළියෙල කිරීම ආදි පියවර ගත යුතු වේ.
එහි මානව සම්පත් යොදා ගනිම්න් රජය ප්රබති නිර්මාණය කිරීමේ ව්යාදපෘතිය විසින් පද්ධති අධ්යශයනය සම්පූර්ණ කර තිබේ. කෙසේ වෙතත් ඉ-සමෘද්ධි විසඳුම සඳහා අවශ්යක ස්වාධීන මෘදුකාංග කොටස් පිළියෙල කිරීම සඳහා මෘදුකාංග සංවර්ධන සේවා සපයන්නෙක් තෝරා ගැනීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය තීරණය කර තිබේ. පද්ධති අධ්ය යනයේ “කළයුතුකාර්යයන්හි විෂය පථය හා කාර්යයන්හි කටු සටහන“ යටතේ ඉ-සමෘද්ධි විසඳුම සඳහා මොඩියුල නමයක් හඳුනා ගෙන තිබේ.
රජය විසින් ක්රිරයාත්මක කරන ප්ර.ධාන සුබසාධන වැඩසටහන සමෘද්ධි වන අතර සමෘද්ධි කොමසාරිස් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව (SCGD) හාශ්රීධ ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය යන රජයේ ආයතන දෙක මගින් එය ක්රිායාත්මක කෙරේ. ජාතිය ගොඩනැගීමේ අමාත්යංඩශය විසින් සුදුසුකම් ඇති ප්රආතිලාභීන් හඳුනා ගැනීමත්, සමෘද්ධි මුද්දර නිකුත් කිරීමත් පවරා ඇත්තේ සමෘද්ධි කොමසාරිස් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවටයි. සමෘද්ධි අධිකාරියේ ප්රරධාන වගකීම වන්නේ සමෘද්ධිලාභීන් හා අඩුආදායම් ලබන අය සවිබල ගැන්වීමයි. මේ අනුව සමෘද්ධි අධිකාරිය ප්රරතිලාභීන්ගේ ආදායම් මට්ටම වැඩිකිරීමට, ඔවුන්ගේ ඉතිරි කිරීම් වැඩි කිරීමට හා ස්වයං රැකියා සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම ආදි කටයුතු රාශියක් ඉටු කරයි. මෙය 1995 අංක 30 දරණ ශ්රී් ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය පනත යටතේ පිහිටුවන ලද රජයේ මූල්ය රෙගුලාසිවලට යටත්වූ ආයතනයකි.
යෝජිත ඉ-සමෘද්ධි ව්යාදපෘතියේ අවධානය යොමුවී ඇත්තේ ශ්රීව ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරියේ කාර්යයන් හා ක්රිකයා පිළිවෙළ වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහිය. මෙහි අනිත් පාර්ශවකරුවන් වන්නේ සමෘද්ධි ප්රවතිලාභීන්, සමෘද්ධි කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, දිස්ත්රි.ක් හා ප්රාතදේශීය ලේකම් කාර්යාලයි. ඉ-සමෘද්ධි ව්යා පෘතියේ ප්ර ධාන ආධාරකය ලෙස ලංකා රාජ්යත ජාලය (LGN) යොදා ගනු ඇත. මේ අනුව රජයේත්, පුරවැසියන්ගේත් යහපත සඳහා දැනට ස්ථාපිත කර ඇති ජාල යටිතල පහසුකම් ප්ර්යෝජනයට ගැනෙන ප්ර ධාන ව්යා්පෘතියක් වන්නේ මෙයයි.
ශ්රීි ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය විවිධ කාර්යාත්මක අංශ හා ඒකකවලින් සමන්විත වේ. ජාතික, දිස්ත්රියක්, ප්රාපදේශීය හා වසම් ආදි විවිධ මට්ටම්වල මෙම අංශ හා ඒකක කටයුතු කරයි. පහත දැක්වෙන රූප සටහනින් සමෘද්ධි අධිකාරියේ සංවිධාන ව්යුඅහය හා තොරතුරු ගලා යෑම පැහැදිලි වෙයි.
ඉහත රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති පරිදි සමෘද්ධි අධිකාරියේ කටයුතු පළාත් පාලන මට්ටම දක්වා විහිදෙයි. සමෘද්ධි බැංකු, මහ සංගම් හා ප්රරතිලාභින්ගේ සංවිධාන වැනි පළාත් පාලන මට්ටමේ සමෘද්ධිඅධිකාරියේ පරිපාලිත සංවිධාන ද දක්නට ලැබේ.

ශ්රීා ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරියේ ප්රමධාන කාර්යයන් මෙසේය.
අ) සැලසුම් කිරීම හා ක්රිරයාත්මක කිරීම
i) අංශ අනුව ක්රි යාකාරි සැලසුම් සකස් කිරීම
ii) වැඩසටහන් හා මිනුම් දර්ශක පිළියෙල කිරීම
iii) අය වැය සකස් කිරීම
iv)ව්යාඅපෘති යෝජනා ගැන කටයුතු කිරීම
v)ව්යාවපෘති සමීක්ෂණය හා ඇගයීම

ආ) සමෘද්ධි බැංකු කළමනාකරණය
i) අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්, ණය ගනුදෙනු හා රක්ෂණ වාරික එකතු කිරීම පිළිබඳ ලෙජර පවත්වා ගැනීම
ii) ලාභ ලැබිය හැකි ස්ථාන වල බැංකු අරමුදල් නැවත ආයෝජනය කිරීම
ඇ) ප්රවතිලාභීන් සම්බන්ධ කටයුතු
i) ප්රවතිලාභින්ගේ තොරතුරු ලබාගෙන ඒවා පවත්වා ගැනීම
ii) ප්රයතිලාභීන් සඳහා ක්රිගයාත්මක කරන ලද ව්යාකපෘති සම්බන්ධ තොරතුරු සැපයීම
iii) ස්වයං රැකියාවල නියුතු අයගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමට ආධාර කිරීම

ඈ) පරිපාලනය හා මානව සම්පත් සම්බන්ධ කටයුතු
i) සේවකයන් සම්බන්ධ වාර්තා පවත්වා ගැනීම
ii) පුහුණු කිරීම්, උසස් කිරීම් හා මාරු කිරීම් ආදී සේවකයන් සම්බන්ධ කටයුතු
iii) පරිපාලන කටයුතු
iv)ස්ථාවර වත්කම් නඩත්තු කිරීම

සාරාංශය

  • ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරියේ දියුණු කළ, ඵලදායි, පාරදෘශ්‍ය හා වගකියන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත පදනම්වූ විසඳුමක්  ස්ථාපිත කිරීම
  • ශ්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරියේ සියලුම කොටස්වල කෙරෙන කටයුතුවල ඵලදායිතාව වැඩිකිරීම
  • සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් පිළිබඳ තොරතුරු කළමනාකරණය
  • මානව සම්පත් කටයුතු සිදු කිරීම
  • මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වඩා හොඳ පාලනයක්
Top