නොමිලේ වයි-ෆයි පහසුකම් ලබා දීම

රජයේ දින 100 වැඩසටහන යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය, නොමිලේ වයි-ෆයි පහසුකම් ලබා දීම ආරම්භ කළේය.
ශ්රීප ලංකාවේ සියලුම විදුලි සංදේශ මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ සහයෝගයෙන්, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මගින් මෙය ක්රිසයාත්මක කරනු ලැබේ.
මෙම වැඩපිළිවෙළේ අරමුණු වන්නේ ශ්රී් ලාංකික පුරවැසියන්ට විවිධ කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාලයට පිවිසීමේ පහසුකම ලබා දීම, රාජ්යං ප්රයතිපත්ති සකස්කිරීමට ඔවුන්ට සහභාගීවීමට අවස්ථාව ලබා දීම හා යහපාලනයට දායකත්වයක් සැපයීමත්ය.
රටේ විවිධ ස්ථාන 1000කට වඩා වැඩි ගණනකට නොමිලේ වයි-ෆයි පහසුකම් සැපයීමට බලාපොරොත්තු වේ.සියලුම රාජ්ය. විශ්ව විද්යාේල, වෘත්තිය අධ්යාරපන ආයතන, සියලු දුම්රියපොළවල්,මධ්යයම බස් නැවතුම් පොළ, දිස්ත්රි.ක්ක ලේකම් කාර්යාල, ශ්රී, ලංකා නීති විද්යා ලය හා ප්රිධාන උසාවි සංකීර්ණවලට මෙම පහසුකම සැපයීමට එකඟ වන ලදී. මෙයට අමතරව ඒ ශ්රේයණියේ මූලික රෝහල්, පොදු උද්යාථන, මහජන පුස්තකාල, කෞතුකාගාර, ප්රාදදේශිය ලේකම් කාර්යාල ආදියටද වයි-ෆයි පහසුකම් සපයනු ඇත. මෙම ස්ථාන, සියලු දිස්ත්රි,ක්කවල පැතිරී යන ලෙස තෝරා ගනු ඇත.

සාරාංශය​

පුරවැසියන් විසින් ඩිජිටල් උපකරණ හා තාක්ෂණය භාවිතයට ගැනීම ප්රසවර්ධනය කිරීම සඳහා අධ්යායපනික හා දැනුවත් කිරීමේ කටයුතු ක්රිණයාත්මක කිරීම

දින, අයවැය, සමීක්ෂණ හා ඇගයීම් තොරතුරු, චිත්රික ආදිය

Top