රජයේ දත්ත මධ්‍යස්ථානය

රජයේ ආයතන හා පුරවැසියන්ට ඉලෙක්ට්රොරනික දත්ත ඉතා තදින්ම අවශ්යව වන බැවින් ජාතික දත්ත මධ්ය ස්ථානය ඉතා ඉහළ ප්රටමුඛත්වයකින් යුත් ව්යානපෘතියකි. විමධ්යතගත මෙහෙයුම් සඳහා දෘඪාංග හා මෘදුකාංග මිලදී ගැනීමේ හා නඩත්තු කිරීමේ පිරිවැය දත්ත මධ්යිස්ථානය නිසා බෙහෙවින් අඩුවනු ඇත. සමස්තයක් වශයෙන් සියලු ම රජයේ දත්ත භාවිතය හා විශ්ලේෂණය සඳහා එක් ස්ථානයකින් ලබා ගත හැකි වේ. තවද මෙම දත්ත මධ්යසස්ථානය නිසා ආර්ථිකය ඩිජිටල් ක්රෂමයට සකස් කිරීමට ද, කාර්යක්ෂම මට්ටම් වැඩි දියුණු කිරීමට ද, නැගී එන ලෝකයත් සමග අත්වැල් බැඳ ගැනීමටද සියලු දූෂණ හා අක්රකමිකතා වැළැක්වීමටද හැකිවනු ඇත.

අරමුණු

රජයේ දත්ත මධ්යුස්ථානය පිහිටුවීමෙන් විමධ්යයගත මෙහෙයුම් හා දෘඪාංග හා මෘදුකාංග සම්පත් සඳහා යන වියදම් අඩු කර ගැනීමට හැකිවේ. රජයේ දත්ත මධ්යයස්ථානය මගින් සියලුම දෘඪාංග හා මෘදුකාංග සම්පත් එක් ස්ථානයක ස්ථාපිත කර විශ්වසනීය, කාර්යක්ෂම හා සුරක්ෂිත ආකාරයට රජයේ ආයතනවලට හා පුරවැසි සේවා ලබා දීමට පහසුකම් සලසනු ඇත. රජයේ දත්ත මධ්යආස්ථානය සියලු රජයේ ආයතනවල දත්ත තබා ගෙන මෘදුකාංග යෙදුම් සේවා ද සපයනු ඇත.

සාරාංශය

රජයේ සියලු පාර්ශවකරුවන් විසින් කාර්යක්ෂමව, සුරක්ෂිත ව හා විශ්වසනීය ලෙස රජයේ සේවා සැපයීමෙන්   කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වී  පිරිවැය අඩුවීම.

Top