රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – 1919

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ (ICTA) රජය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ රජයේ තොරතුරු ලබා දීමේ හා පුරවැසි සේවාවන්හී කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමේ ව්‍යාපෘති හා ඉ-සේවා ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. විවිධ රජයේ ආයතනවලින් ලබා දෙන පුරවැසි සේවා පිළිබඳ අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීම දුෂ්කර මෙන්ම අමිහිරි අත්දැකීමක් බව සියල්ලන්ම දන්නා කරුණකි. මෙම ගැටලුවට විසඳුමක් ලෙස ඇමතුම් මධ්යතස්ථානයක් තුළින් භාෂා තුනෙන් ම තොරතුරු ලබා දෙන රජයේ තොරතුරු මධ්යෙස්ථානය ආරම්භ කරන ලදී.
ඇමතුම් මධ්යේස්ථානයෙන් ලබා දෙන තොරතුරු ම අන්තර්ජාලය තුළින්ද ලබා දීම සඳහා රජයේ තොරතුරු මධ්ය ස්ථාන වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කරන ලදී. (www.gic.gov.lk)
සතියේ දින හතේම දිනකට පැය 14ක් ක්‍රියාත්මක වන ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය මහජනයා බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනයට ගනී. එයට සාමාන්‍යයෙන් දිනකට ඇමතුම් 2,500ක් පමණ ලැබේ.
කෙසේ වෙතත් මෙම තොරතුරු අන්තර්ජාලය තුළින් ලබා දිය හැකි නම් ජනතාවට සෑම දිනකම පැය විසිහතර පුරාම කිසිම සීමාවකින් තොරව ඒවා ලබා ගත හැකි බව පෙනී ගිය නිසා රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ වෙබ් අඩවිය ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙම වෙබ් අඩවිය දැනටමත් ජාත්‍යන්තර සම්මාන දෙකක් දිනා ගෙන තිබේ.

රජයේ තොරතුරු මධ්‍ය ස්ථානයේ ප්‍රධාන අංග

පහසු ප්‍රවේශය
• රජයේ සියලු තොරතුරු ලබා ගැනීමට එක් අංකයක්
• විදුලි සංදේශ ජාලය කුමක් වුවත් එකම අංකයක්
ඉහළ උපයෝජ්‍යතාව
• පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 10.00 දක්වා විවෘතයි.
• අවුරුද්දේ දින 365 ම විවෘතයි.
• ලැබෙන ඇමතුම් සඳහා දුරකථන මාර්ග 30ක් විවෘතයි.
පුරවැසි කේඳ්‍රීය
• සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්රී සි යන භාෂා තුනෙන් කැමති භාෂාවක් තෝරා ගත හැකියි.
• පුරවැසියන් නිදහස් විට ඇමතිය හැකියි
පුරවැසි මිත්‍රශීලී
• සුහද ලෙස ඇමතුම ආරම්භයේදීත්,අවසානයේදීත් ආශිංසනය කිරීම
• හැමවිටම පුරවැසියන්ට ගෞරවයෙන් ඇමතීම (මහත්මයා හා මහත්මිය)
• ඉතා ආචාරශීලී වීම, කිසි විටක වාද විවාදවලට නොයෑම

ප්‍රතිචාරීත්වය
• දත්තසමුදායක් භාවිතයෙන් තොරතුරු ලබා දීම -ප්රමතිචාරයේ සංගතතාව
• අවශ්යම තොරතුරු ඒ අවස්ථාවේ ලබා දිය නොහැකි නම් පැය විසිහතරක් තුළ එය ලබා දීම

සාරාංශයක් ලෙස​

  • රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ වෙබ් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු පුරවැසි මිත්‍රශීලී ආකාරයට සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කිරීම
  • පුරවැසි විමසීම්වලට පහසුවෙන් ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි ආකාරයට තර්කානුකූල ලෙස දෙපාර්තමේන්තු සේවා  සංවිධානය කිරීම
  • විවිධ රජයේ ආයතන විසින් මෙම වෙබ් අඩවියට තොරතුරු උඩුගත කිරීමට ද පරිශීලක මිත්‍රශීලී යන්ත්‍රණයක් තිබිය යුතුය.
  • RSS ආකාරයට තොරතුරු ලබා දෙමින් වෙබ් අඩවියේ සහයෝගී ස්වභාවය වැඩි දියුණු කිරීම හා මෙම තොරතුරු අනිකුත් සබැඳි යෙදුම් හා වෙබ් අඩවිවලට ලබා ගැනීමට හැකි වීම.
  • රජයේ ආයතනවල පුරවැසි සේවා සම්බන්ධයෙන් ඇති ආකෘතිපත්‍ර බාගත කිරීම පහසු කිරීම
  • රජයේ සේවා සම්බන්ධයෙන් පුරවැසියන්ට දුක්ගැනවිලි හෝ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ පහසුකම් සැලසීම
  • අදාළ රජයේ ආයතනවලට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම පහසු කිරීම හා පැමිණිලි අංකය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු පවත්වා ගැනීම
  • විවිධ රජයේ ආයතනවලින් ලබා දෙන වෙබ් සේවා හා RSS පෝෂණ මගින්  ගම් මට්ටමේ රජයේ සේවා සපයන අය සිටින ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම
ආයතන වර්ගය වෙබ් අඩවි සංඛ්‍යාව
අමාත්‍යංශ 20
දෙපාර්තමේන්තු 37
අධිකාරි 07
මණඩල 04
කාර්යාංශ 03
කොමිෂන් 05
සංස්ථා 03
සභා 01
පදනම් 01
ආයතන 14
Top