රජයේ වෙබ් සංවර්ධන හා රජයේ අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථාන(GIDC) ව්‍යාපෘති

පහත දැක්වෙන හේතු නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයට අන්තර්ජාලයේ සම්පත් වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට තවමත් හැකිවී නැත
1. අන්තර්ජාලයේ අඩු පැතිරීමේ ප්‍රතිඵලය වී ඇත්තේ
අ) තොරතුරු බෙදා හැරීමට වෙබ් අඩවිවලට ඇති හැකියාව හා තම අනුග්‍රාහකයන්ට සේවා සැපයීමට ඇති හැකියාව ගැන දැනුමක් නොමැති වීම.
ආ) වෙබ් පදනම් තොරතුරු හා සේවා සඳහා ප්‍රතිග්‍රාහකයන් හිඟවීම
2. වෙබ් ආශ්‍රිත ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ආයතන තුළ දැනුමක් නොමැති වීම
3. වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය හා සංග්‍රාහක සේවා සැපයීම වැනි කටයුතුවලට තාක්ෂණික හා මූල්‍ය ආධාර හිඟවීම.

ඉහත සඳහන් ගැටලු විසඳීමට රජය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ම දියත් කර තිබේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ලංකා රාජ්‍ය ජාල (LakGovNet) ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය අංශයේ අන්තර්ජාල භාවිතය වැඩි කරනු ඇති අතර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පුහුණු ව්‍යාපෘතිය මගින් නුදුරු අනාගතයේදීරජයේ සේවකයන් 10,000කට පමණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ දැනුම හා කුසලතා ලබා දෙනු ඇත.

මෙයට අමතරව රජයේ වෙබ් විද්‍යාමානතාව වැඩි කිරීම සඳහා තවත් වැදගත් පියවර දෙකක් ගෙන තිබේ. ඒවා නම්,
අ) රජයේ ආයතනවල දැනට ඇති වෙබ් අඩවි නවීකරණය කිරීමේ හා වෙබ් අඩවි සකස් කිරීමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන රජයේ වෙබ් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හා
ආ) රජයේ ආයතනවලට වෙබ් සංග්‍රාහක සේවා සපයන රජයේ අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථාන (GIDC) යයි.

ක්‍රමවේදය

රජයේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමේදී පොදු ප්‍රවේශයක් භාවිතයට ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා රජයේ ආයතන මෙන්ම වෙබ් සංවර්ධකයන්ට මග පෙන්වීම සඳහා පහත දැක්වෙන ලේඛන තුන නිකුත් කර තිබේ.

1. රජයේ ආයතන සඳහා වෙබ් සංවර්ධන මාර්ගෝපදේශ
2. වෙබ් සංවර්ධන ප්‍රමිති දක්වන රජයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රමිති.
3. රජයේ වෙබ් අඩවි සඳහා යෝජිත ව්‍යුහය – රජයේ වෙබ් අඩවි සඳහාවු පොදු ව්‍යුහයක් මෙහි දැක්වේ.

තම වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමේ මෙම ව්‍යාපෘතියට සහභාගි වන සියලුම ආයතනවලට රජයේ අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ වර්ෂ තුනක කාලයකට නොමිලේ වෙබ් සංග්‍රාහක පහසුකම් ලැබෙනු ඇත.

සාරාංශය

(A)රජයේ වෙබ් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය
මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ වෙබ් විද්‍යාමානතාව වැඩි කිරීමයි. වෙබ් අඩවි සකස් කිරීමට මූල්‍ය හා තාක්ෂණික සහාය සපයමින් අන්තර්ජාලය තුළින් තොරතුරු සැපයීමට හා සේවා සැපයීමට රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන දිරි ගන්වනු ලැබේ. මෙය රජයේ ආයතනවලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සැපයෙන සේවාවකි.

(B) රජයේ අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථානය (GIDC) , සියලුම රජයේ ආයතනවලට තම වෙබ් අඩවි හා වෙබ් සේවා පවත්වා ගෙන යෑමට නොමිලේ සංග්‍රාහක සේවා සපයයි. අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථානයක තිබිය යුතු ආරක්ෂාව, ගෙවීම්ද්වාර ආදී සියල්ලෙන් මෙම මධ්‍යස්ථානය සමන්විත නමුත් මුල් අදියරේදී එය රජයේ ආයතනවලට සපයන්නේ වෙබ් සංග්‍රාහක සේවා පමණි.

ආයතන වර්ගය වෙබ් අඩවි සංඛ්‍යාව
අමාත්‍යංශ 20
දෙපාර්තමේන්තු 37
අධිකාරි 07
මණ්ඩල 04
කාර්යාංශ 03
කොමිසම් 05
සංස්ථා 03
පළාත්පාලන ආයතන 01
පදනම් 01
ආයතන 14
ලේකම් කාර්යාල 2
පළාත් සභා යටතේ ඇති ආයතන 44
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 331
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 25
පෝර්ටල 3
Top