ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0

වර්තමාන තාක්ෂණ දියුණුව හා ප්‍රවණතා ගැන සලකන විට අලුතෙන් මතුවන අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි පරිණත වලා පරිසරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශය​ වේ. තවද විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය, ඩිජිටල් ප්‍රරලේඛනය හා ජංගම රාජ්‍ය යෙදුම් ආදි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සැලසුම් කරන නව වැඩසටහන් සඳහාද පරිපූර්ණ වලා පරිසරයක් අවශ්‍ය වේ.
ලංකා රාජ්‍ය වලාවේ මුල් අනුවාදය (LGC 1.0) ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණ වූයේ ලංකා ද්වාරයේ(Lanka Gate) කටයුතු පහසු කිරීම වන අතර පසුව එය රාජ්‍ය වලාව ලෙස වැඩි දියුණු කරන ලදී. මේනිසා සියලුම රජයේ ආයතනවලට සේවා සැපයීමටත් මතුවෙන අවශ්‍යතාවන්ට මුහුණ දීමටත් මෙම අනුවාදය දියුණු කිරීමේ සීමාවන් තිබුණි.
මේනිසා කාර්‍යක්‍ෂම, පිරිවැය ඵලදායී, විශ්වසනීය හා සුරක්ෂිත සේවාවක් සැපයීම සඳහා ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0 නමින් කර්මාන්ත ප්‍රරමිතීන්ට අනුකූල වලා පරිසරයක් ක්රිතයාත්මක කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) බලාපොරොත්තු වෙයි. මේ මගින් රජයේ සිය ලුම යටිතල අවශ්‍යතා සපුරාලන අතර පුරවැසියන් සම්බන්ධ වීම ද විවිධාකාරයෙන් වැඩිවනු ඇත. ලංකා රාජ්‍ය වලාවේ මුල් අනුවාදයේ (LGC1.0) දුෂ්කරතා හා සීමා ඉවත් කරමින් දෙවැනි අනුවාදය රාජ්‍ය වලාව ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත.
ඊළඟ අවුරුදු තුන ඇතුළත රජයේ ආයතන 3,500ක් සම්බන්ධ කරන ලංකා රාජ්‍ය ජාලයට (LGN 2.0) සමාන්තරව ලංකා රාජ්‍ය වලාව (LGC2.0) වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ඇත. සියලුම වර්ගවලට අයත් සියලුම රජයේ දත්ත ගබඩා කෙරෙන විශාල දත්ත පොකුර ලංකා රාජ්‍ය වලාවේ ප්‍රධාන අංගයක් වනු ඇත. විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය (හෙවත් විවිධ වර්ගයේ දත්ත අඩංගු විශාල දත්ත කට්ටල පරීක්ෂා කිරීමේ ක්රිලයාවලිය) රටේ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ඉතා ඵලදායී ලෙස යොදා ගත හැකි වේ. මෙයට අමතරව විවෘත දත්ත වේදිකාව, තොරතුරු දන ගැනීමේ අයිතිය වැනි රජයේ අනිකුත් ව්යාහපෘති සමග රටේ වඩා හිතකර පරිසරයක් ගොඩ නැගෙනු ඇත.

සාරාංශයක් ලෙස

රජයේ සියලු කටයුතු සඳහා කර්මාන්ත ප්‍රමිති මට්ටමේ වලා සේවාවක් සැපයීමට  ලංකා රාජ්‍ය වලාව  (LGC 2.0) අපේක්ෂා කරයි.  ඕනෑම වර්ගයක රජයේ දත්ත ගබඩා කිරීමටත් විශාල දත්ත විශ්ලේෂණයටත්, විවෘත දත්ත වේදිකාවටත් පහසුකම් සපයන  විශාල දත්ත පොකුරකින්  මෙය සමන්විත වනු ඇත.  තවද ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධති වැනි පොදු හවුල් සේවාවන්ද  ලංකා රාජ්‍ය වලාවෙන්  සැපයෙනු ඇත.

  • කර්මාන්ත ප්‍රමිතිවලට අනුකූල වලා සේවා සපයයි.
  • නවතම වලා මෙහෙයුම් පද්ධති හා මෙවලම් භාවිතා කරමින් දෘඪාංග සම්පත් ඵලදායි ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.
  • ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධති හා විශාල දත්ත පොකුරු වැනි පොදු වේදිකා සඳහා මධ්‍යගත විසඳුම් සපයයි
  • වර්තමාන තාක්ෂණ ප්‍රවණතා අනුව කටයුතු කිරීම නිසා මතුවන අවශ්‍යතාවන්ට සේවා සැපයීම පහසු කරයි.
  • විශාල දත්ත පොකුර සඳහා පෙටාබයිට 1ක ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් ලබා දෙන අතර අනිත් සංඛ්‍යාලේඛන තවම ලබා ගත නො හැක.

කෙසේ වෙතත් පහත දැක්වෙන සේවා සැපයීමට සැලසුම් කෙරේ.

  • සියලුම රජයේ අවශ්‍යතාවන් සඳහා IaaSහා SaaS පහසුකම්
  • අතථ්‍ය යන්ත්‍රයක් හා ඩොකර් පදනම්සේවා (යෙදුම් බහාලුව)
  • සියලු රජයේ ආයතන සඳහා පොදු හා හවුල් සේවා.
Top