ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 (LGN 2.0)

ලංකා රාජ්‍ය ජාලය රජයට අයිති පුද්ගලික ජාලයේ වැඩි දියුණු කළ අනුවාදයකි. ශ්‍රී ලංකා රජයේ සියලුම ආයතන එක තොරතුරු යටිතල ව්‍යුහයක් තුළින් සම්බන්ධ කරන එය සෑමවිටම ක්‍රියාත්මක, සුරක්ෂිත හා විශ්වසනීය සේවාවක් පිරිවැය ඵලදායී හා සුරක්ෂිත ආකාරයට සපයයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය 2016 වර්ෂයේ දී අදියර හතරකින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.

2016 පළමු කාර්තුවේ ආයතන 100ක් සම්බන්ධ කරනු ඇත.
2016 දෙවැනි කාර්තුවේ ආයතන 100ක් සම්බන්ධ කරනු ඇත.
2016 තුන්වැනි කාර්තුවේ ආයතන 360ක් සම්බන්ධ කරනු ඇත.
2016 හතරවැනි කාර්තුවේ ආයතන 300ක් සම්බන්ධ කරනු ඇත.

මේ අනුව 2016 වර්ෂය අවසාන වන විට රාජ්‍ය ආයතන 860කට ලංකා රාජ්‍ය ජාලයේ (2.0) පහසුකම් ලැබෙනු ඇත.

ප්‍රතිදාන

 • සෑම රජයේ ආයතනයක් ම සම්බන්ධ කෙරෙන 100 Mbps වේගයක් සහිත රාජ්‍ය ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීම.
 • සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකට ම රැහැන් රහිත ජාල සබඳතා ලබා දීම.
 • රජයේ ආයතන සඳහා අසීමිත, අධිවේගී, සුරක්ෂිත අන්තර්ජාල පහසුකම් (10Gbps දක්වා) ලබා දීම.
 • ඕනෑම රජයේ ආයතනයකින් ලංකා රාජ්‍ය වලා (LGC) සේවාවට ප්‍රවේශ වීමේ පහසුකම් ලබා දීම.
 • ශ්‍රී ලංකා රජයේ දැනට පවතින ජාල සුරක්ෂිත ආකාරයට ලංකා රාජ්‍ය ජාලය සමග ඒකාබද්ධ කිරීම.
 • වලාව පදනම් ඉ-තැපැල් පහසුකම්, අන්තර්ජාලය පදනම් ශබ්ද හා වීඩියෝ සන්නිවේදන පහසුකම් වඩා හොඳින් හා පිරිවැය ඵලදායී ලෙස ලබා දීම.
 • රජයේ දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමට අනිකුත් රාජ්‍ය ආයතනවලට විශ්වාසය තැබිය හැකි හා සුරක්ෂිත සම්බන්ධතාවක් ලබා දීම.

 

ප්‍රතිඵල

පුරවැසි කේන්ද්‍රීය ආකාරයට මහජන සේවාවන් ලබා දීමට එක් දත්ත ව්‍යුහයකට සියලු ම රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ කිරීමෙන් හා රාජ්‍ය ආයතන අතර කටයුතු ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකාරයට කිරීමෙන් සම්බන්ධ රජයක් පිළිබඳ සංකල්පය ළඟා කර ගැනීම හා රටේ ඕනෑම ස්ථානයක සිට වයි-ෆයි තාක්ෂණය තුළින් ලංකා රාජ්‍ය ජාලයට සම්බන්ධ වීම සහතික කිරීම යි.

සාරාංශය​

ශ්‍රී ලංකා ජාලය 2.0 (LGN 2.0) අධිවේගී යටිතල ව්‍යුහයක් වන අතර එය

 • හැමවිටම ක්‍රියාත්මක (සියයට 99.99ක්ම)
 • සුරක්ෂිත ( වයිරස් හා දූෂ්‍ය වීමෙන් තොර මෙන්ම ගුප්ත කේතනය කළ)
 • විශ්වාසී ( සංගත කාර්ය සාධනය සහිත) සේවාවකි.
 • රජයේ ආයතනවලට ප්‍රධාන යටිතල ව්‍යුහයට සම්බන්ධ වීමට අධිවේගී පුළුල් ප්‍රදේශ ජාල (100 Mbps) සම්බන්ධතාවක් ලබා දීම.
 • සේවකයන්ටත් පුරවැසියන්ටත් රජයේ සේවා සහ ලංකා රාජ්‍ය ජාලයේ සේවා ලබා ගැනීමට වයි-ෆයි පහසුකම් සැපයීම.
 • මහජනතාවට ඩිජිටල් අන්තර්ගතය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික සේවා සැපයීමට හා තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට පොදු ඩිජිටල් යටිතල ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කිරීම.

2017 වර්ෂය අවසන් වන විට රජයේ ආයතන 3500කට ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 පහසුකම් හා සම්බන්ධතාව ලබා දීම.

Top