ලංකා අන්තර්සංකාර්ය රාමුව (LIFe)

ලංකා අන්තර්සංකාර්ය රාමුව යනු රජයේ තොරතුරු පද්ධති අතර අන්තර්සංකාර්යතාව සහතික කිරීමේ විවෘත ප්රාමිති මාලාවකි. විවිධ ආයතනවල නානාවිධ තොරතුරු පද්ධතිවලට බාධා රහිතව එක්ව කටයුතු කිරීමට අන්තර්සංකාර්ය රාමුව ඉඩ සලසයි.

සාරාංශය

  • සෑම තොරතුරු වසමක් සඳහාම දත්ත හා ක්‍රියාවලි පිළිබඳ ප්‍රමිති ස්ථාපිත කිරීම
  • රජයේ ආයතනවල සියලු තොරතුරු පද්ධති මෙම රාමුව අනුගමනය කරන බවට සහතික වීම
  • “ඒකාබද්ධ රජයක්“ නිර්මාණය කිරීම සඳහා රජයේ තොරතුරු පද්ධතිවලට එකිනෙකා සමග සන්නිවේදනය කළහැකි බවට සහතිකවීම
  • සෑම තොරතුරු වසමක් සඳහා ම දත්ත හා ක්‍රියාවලි පිළිබඳ ප්‍රමිති ස්ථාපිත කිරීම
  • රජයේ ආයතනවල සියලු තොරතුරු පද්ධති, මෙම රාමුව අනුගමනය කරන බවට සහතික වීම
  • “ඒකාබද්ධ රජයක්“ නිර්මාණය කිරීම සඳහා රජයේ තොරතුරු පද්ධතිවලට එකිනෙකා සමග සන්නිවේදනය කළහැකි බවට සහතිකවීම
Top