නැණසල ව්‍යාපෘතිය(ජාතික ටෙලිමධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘතිය)

ඉ-ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද එක් ව්‍යාපෘතියක් වන්නේ නැණසලයි. කලින් විශ්ව ඥාන කේන්ද්‍ර ව්‍යාපෘතිය ලෙස හඳුන්වන ලද මෙය පසුව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් නැණසල ලෙස නම් කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය හා අර්ධ -නාගරික ජනතාවට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවා ලබා දීමේ අරමුණ ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ප්‍රදේශවල දැනුම් මධ්‍යස්ථාන හෝ ටෙලි මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවනලදී.

රටේ සියලු ප්‍රදේශවල නැණසල පිහිටුවීමෙන් හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පදනම් සේවා ලබා දෙමින් ග්‍රාමීය පෙදෙස්වල අවශ්‍යතා සපුරාලීමට තිබිය යුතු යටිතල පහසුකම් ලබා දීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය කටයුතු කරනු ඇත.

ග්‍රාමීය පෙදෙස්වල තොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය සීමිත බැවින් එම ප්‍රදේශවලට මෙම සේවාවන් සැපයීමේ ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම ක්‍රමය වන්නේ නැණසල මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම වන අතර ඒවායේ අරමුණ වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ප්‍රජාවට සහාය වීමයි.

  • දුගී බව අඩු කිරීම
  • සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනය හා
  • සාමය ගොඩනැගීමයි.

මෙම ව්යාසපෘතියේ ආරම්භයේ සිටම කාර්ය සාධනය මැනීම, පාඩම් ඉගෙන ගැනීම, අවශ්යි නිවැරදිකිරීම් සිදු කිරීම ආදී අරමුණු ඇතිව පූර්ණ සමීක්ෂණ හා ඇගයීම් (M&E) ප්රදවේශයක් ක්රිආයාත්මක කරන ලදී.

මෙම කාලය තුළ ධාරිතා ගොඩනැගීමේ හා ක්රේමවත් පසු විපරම් ක්රි්යාවලියක් තුළින් නැණසල මධ්යාස්ථාන මට්ටමේ දත්ත එකතු කිරීම ප්රපවර්ධනය කරන ලදී. මෙහි ප්රයතිඵලයක් ලෙස මධ්යරස්ථාන මෙහෙයුම්කරුවන් විසින් එදිනෙදා පරිපාලනය හා දත්ත භාවිතය පිළිබඳ ලොග් පොත් පවත්වා ගෙන යන බැවින් කාර්ය සාධනය මැනීමේ දී ඒවා ප්රොයෝජන වත් වනු ඇත.

මෙයට අමතරව නැණසල ව්යානපෘතියේ ප්රපතිඵල හා බලපෑම් ඇගයීම සඳහා මෙම (ICTA) ආයතනයේ සමීක්ෂණ හා ඇගයීම් (M&E) ඒකකය විසින් ස්වාධීන ඇගැයීම් සමීක්ෂණ වරින් වර පවත් වන ලදී. තවද ක්රිියාත්මක කිරීමේ ගුණාත්මක බව සහතික කිරීම සඳහා ඇගයීම් ඒකකයේ සහයෝගය ඇතිවනැණසල ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කණ්ඩායම අහඹු පදනමක් මත මෙම මධ්ය‍ස්ථානවලට වරින් වර පැමිණ ඒවා පරීක්ෂාවට භාජනය කළේය..

නැණසල කළමනාකරණ කණ්ඩායම විසින් මෙම මධ්ය්ස්ථානවල මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ කළමනාකරණ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමටත් ප්ර.ජාව තුළ නැණසල මධ්යගස්ථානයේ දෘශ්යරමානතාව වැඩි කිරීමටත් ධාරිතා ගොඩනැගීමේ වැඩ සටහන් සංවිධානය කරන ලදී. විවිධ සමීක්ෂණ හා ඇගැයීම් මෙවලම් භාවිතා කරමින් සමීක්ෂණ හා ඇගයීම් කණ්ඩායම විසින් මෙම වැඩසටහන් ක්රරමානුකූල ව සමීක්ෂණයට ලක් කරනු ලැබීය.

නැණසල ව්‍යාපෘතිය පිලිබඳව තවදුරටත් කියවන්න​

සාරාංශය

හවුල්කරුවෝ

ශ්‍රී ලංකා රජය, ලෝක බැංකුව, ඉන්දීය රජය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භයේ සිටම කාර්ය සාධනය මැනීම, පාඩම් ඉගෙන ගැනීම, අවශ්‍ය නිවැරදිකිරීම් සිදු කිරීම ආදී අරමුණු ඇතිව පූර්ණ සමීක්ෂණ හා ඇගයීම් (M&E) ප්‍රවේශයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

මෙම කාලය තුළ ධාරිතා ගොඩනැගීමේ හා ක්‍රමවත් පසු විපරම් ක්‍රියාවලියක් තුළින් නැණසල මධ්‍යස්ථාන මට්ටමේ දත්ත එකතු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරන ලදී. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මධ්‍යස්ථාන මෙහෙයුම්කරුවන් විසින් එදිනෙදා පරිපාලනය හා දත්ත භාවිතය පිළිබඳ ලොග් පොත් පවත්වා ගෙන යන බැවින් කාර්ය සාධනය මැනීමේ දී ඒවා ප්‍රයෝජන වත් වනු ඇත.

මෙයට අමතරව නැණසල ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිඵල හා බලපෑම් ඇගයීම සඳහා මෙම (ICTA) ආයතනයේ සමීක්ෂණ හා ඇගයීම් (M&E) ඒකකය විසින් ස්වාධීන ඇගැයීම් සමීක්ෂණ වරින් වර පවත් වන ලදී. තවද ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගුණාත්මක බව සහතික කිරීම සඳහා ඇගයීම් ඒකකයේ සහයෝගය ඇතිවනැණසල ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කණ්ඩායම අහඹු පදනමක් මත මෙම මධ්‍යස්ථානවලට වරින් වර පැමිණ ඒවා පරීක්ෂාවට භාජනය කළේය..

නැණසල කළමනාකරණ කණ්ඩායම විසින් මෙම මධ්‍යස්ථානවල මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ කළමනාකරණ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමටත් ප්‍රජාව තුළ නැණසල මධ්‍යස්ථානයේ දෘශ්‍යමානතාව වැඩි කිරීමටත් ධාරිතා ගොඩනැගීමේ වැඩ සටහන් සංවිධානය කරන ලදී. විවිධ සමීක්ෂණ හා ඇගැයීම් මෙවලම් භාවිතා කරමින් සමීක්ෂණ හා ඇගයීම් කණ්ඩායම විසින් මෙම වැඩසටහන් ක්‍රමානුකූල ව සමීක්ෂණයට ලක් කරනු ලැබීය.

Top