අමාත්‍යංශ  හා රජයේ  ආයතන 100ක ට වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම්

මුලෝපාය තීරණ ගැනීමට සම්බන්ධ වන  ඇමතිවරුන්, ලේකම්වරුන් හා උසස් නිලධාරීන්ට විවිධ රැස්වීම් සඳහා  රජයේ ආයතනවලට  නිතර යෑමට සිදුවේ. මෙවැනි ගමන් සඳහා අධික වියදමක් දැරීමට සිදුවන අතර  වටිනා කාලය  මහමග ගතවේ.  මේ නිසා මෙම ආයතනවල ඵලදායිතාව වැඩි කිරීමත්, වියදම් අඩු කර ගැනීමත් සඳහා මෙම ආයතනවලට වීඩියෝ  සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම් ලබාදීමට  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය  කටයුතු කරනු ඇත.

 

අරමුණු

පුරවැසියන්ට උසස් මට්ටමේ සේවයක් ලබා දීම, ඇමතිවරුන් හා රජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ  කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම, තීරණ ගැනීම ඉක්මන් කිරීම, පිරිවැය අඩුකිරීම හා කාලය ඉතිරි කිරීම  සඳහා අමාත්‍යංශ හා රජයේ ආයතන තුළ  වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම් යොදා ගනු ලැබේ.

 

සාරාංශය

රජයේ ආයතන 100කට වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම් ලබා දීම.

  • රජයේ කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායිතාව වැඩිවීම
  • වඩා තෘප්තිමත් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක්
  • අනවශ්‍ය වියදම් අඩු කිරීම
  • රජයේ අරමුදල් අවභාවිතය තුරන් කිරීම
  • ඉලෙක්ට්‍රොනිකව දත්ත ලබා ගත හැකිවීම නිසා ගනුදෙනුවල දූෂණය අඩුවීම
  • පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්වය ඉහළ යෑම
  • වඩාත් තෘප්තිමත් ජනතාවක්
Top