දැක්ම

“ඩිජිටල් වශයෙන් සියල්ලන්ම ඇතුළත්වන ශ්‍රී ලංකාවක්.”

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්ම

මාර්තු 2016:

 • ස්වයං පරිණාමය වන තොරතුරු හුවමාරු ජාලය ඒකාබද්ධ කිරීම.
 • පුරවැසි මිත්‍රශීලී බහු චැනල ඉදිරිපත් කිරීමේ රාමුවක් හා වේදිකාවක් ස්ථාපිත කිරීම

2016 සැප්තැම්බර්

 • පරිණාමය වන, නවීන මෙන්ම නියාමනය කළ හා නියාමනය නොකළ ප්‍රමිති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ඩිජිටල් යටිතලය

 • අදියර 1 අ) රජයේ ගොඩනැගිලි 3,500
 • අදියර 1 ආ) ගූගල්ලූන්
 • අදියර 2 – රජයේ ගොඩනැගිලි 4.500
 • අදියර 3 – අංශයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීම

ඩිජිටල් උපකරණ යටිතලය දියුණු කිරීම

 • අදියර 1 – ටැබ් උපකරණ මිලියනයක මූලෝපාය
 • අදියර 2 – බහු චැනල ලබා දීමේ උපකරණ
 • අදියර 3 – තවත් උපකරණ මිලියනයක්

සයිබර් ආරක්ෂාව දියුණු කිරීම

 • අදියර 1 – ජාතික CSOC
 • අදියර 2 – ඊළඟ පරම්පරාවේ හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය (CERT)

 

 • නීති හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය (අදියර තුනකින්)
 • සාක්ෂි පදනම් තීරණ ගැනීම, රජය තුළ හා එයින් බාහිරව පුරෝකථ්‍ය විශ්ලේෂණය ද ඇතුළු සමීක්ෂණය සඳහා විසල් දත්ත
 • ඩිජිටල්නියෝජක හා ඉදිරිපත් කිරීම් සංවර්ධනය
 • අන්තර්ගත සංවර්ධන පරිසර පද්ධතිය

ප්‍රතිඵල

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ දැක්ම  සාර්ථක ලෙස සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කළහොත් රටට පහත දැක්වෙන  ප්‍රතිඵල ලැබෙනු ඇත.

 • පුරවැසියන්ගේ සමාජීය ජීවිත වැඩි දියුණුවීම මෙන්ම පරිසරය සුරැකීම
 • ඩිජිටල් නවීකරණයට හා නිර්මාණශීලීත්වයට හිතකර පරිසරයක්
 • ජාතික කාර්යක්ෂම ගොඩනැගිලි
 • රාජ්‍ය. අධ්‍යාපනික හා සෞඛ්‍ය සේවා තථ්‍යකාල සේවා ලෙස ලබාදීම
 • රටේ ජාල, සන්තුෂ්ටි හා ආර්ථික දර්ශක ඉහළ අගයක් දැක්වීම
 • ලංකාව දැනුම් පදනම් ආර්ථිකයක් වන බැවින් ඊළඟ පරම්පරාවේ සංචාරකයන්  දැනුම් ගවේෂණ සංචාරකයන් වනු ඇත.
Top