අප ගැන​

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) රජයට අයත් ආයතනයක් වන අතර එය පිහිටුවන ලද්දේ 2004 සිට 2011 දක්වා ලෝක බැංකුව අරමුදල් සැපයූ ඉ-ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහාය. ඉ-ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය දියුණු කිරීමට, දිළිඳුබව අඩු කිරීමට හා ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමයි. කෙසේ වෙතත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) විසින් ශ්‍රී ලාංකික සමාජයට ලබා දුන් දායකත්වය සැලකිල්ලට ගත් රජය මෙය ස්ථිර ආයතනයක් ලෙස පවත්වා ගැනීමට තීරණය කර, 2003 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) පනතේ වසා දැමීම පිළිබඳ වගන්ති 2008 දී සංශෝධනය කරන ලදී.
දැන් මෙම ආයතනය විදුලිසංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යංශය හා පහත දැක්වෙන අන්තර් අමාත්‍යංශ කමිටුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ස්ථිර ආයතනයකි.
• විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය
• මුදල් අමාත්‍ය
• අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
• අධිකරණ අමාත්‍ය
• මහජන නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය
• ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය
• ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන අමාත්‍ය
• ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
• ආරක්ෂක ලේකම්
• රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්
• විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
• තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ සභාපති
• තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ
මෙම ප්‍රබල ආයතනික ව්යු හය යටතේ රාජ්යය නිලධාරීන් මෙන්ම විශේෂඥයින් හා උපදේශකයන් ලෙස සම්බන්ධ වන පුද්ගලික අංශයේ නිලධාරීන් ද සමග රටේ දියුණුවට අවශ්යම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහාය ලබා දෙයි. අප ආයතනය, පහත දැක්වෙන විශේෂඥයින්ගෙන් සමන්විත වේ.
• ඉතා කාර්යශුර ව්යාපෘති කළමනාකරුවන් කණ්ඩායමක්
• මෘදුකාංග/ නිර්මාණ ශිල්පීන් හා තාක්ෂණික විශේෂඥයින්
• සියලු සංස්කෘතික කරුණු පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති හරස් සංස්කෘතික වෘත්තිකයන්
• භාෂා විශේෂඥයින්
• අගැයුම් විශේෂඥයින්
මේ සියලු දෙනාම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ තෘප්තිමත් හා ස්වයං ගාමක නායකයන් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ජීවිතවල වෙනසක් කිරීමට හැකිවීම ගැන ඔවුන් ආඩම්බර වෙයි.

Top