අප ගැන​

අපි, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) රජයේ ඉහළම තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතන . 2003 අංක 27 දරණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ පනතට අනුව (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අදාළව රජයේ ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයට බලය පවරා ඇත. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනතේ 6 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සැකසීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලයට සහාය වීම සහ එය සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු සැපයීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය  කටයුතු කළ යුතු වේ.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය රජයට අයත් ආයතනයක් වන අතර එය පිහිටුවන ලද්දේ 2004 සිට 2011 දක්වා ලෝක බැංකුව අරමුදල් සැපයූ ඉ-ශ්‍රී ලංකා ලංකා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහාය.   ඉ- ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධානතම අරමුණු වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය දියුණු කිරීමට, දිළිඳුබව අඩු කිරීමට හා ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමයි. ඒ අනුව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය  ශ්‍රී ලාංකික සමාජයට ලබා දුන් දායකත්වය සැලකිල්ලට ගත් රජය මෙය ස්ථිර ආයතනයක් ලෙස පවත්වා ගැනීමට තීරණය කර, 2003 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනතේ වසා දැමීම පිළිබඳ වගන්ති 2008 දී සංශෝධනය කරන ලදී.

වර්තමානයෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ජාතික ප්‍රමුඛතාවයන් සඳහා ජාතික මට්ටමේ මඟ පෙන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය පිණිස ක්‍රියාත්මක ආයතනයකි. එසේ හඳුනාගෙන ඇති ජාතික ප්‍රමුඛතාවයන් අතර රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය හා වෙළඳපළ ක්ෂේත්‍රයන්හි ක්‍රියාවලිය සරල කරමින් කාර්යක්ෂ්ම හා ජනතා කේන්ද්‍රීය සේවා සැපයීම හා දැනුම් හුවමාරුවේ මෙවලමක් ලෙස තොරතුරු තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ඩිජිටල් ආණ්ඩුකරණය පුළුල් කිරීම; දේශාන්තර විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය හා ජාත්‍යන්තර විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රම ස්ථාපනය හා දත්ත ආරක්ෂණය, සයිබර් ආරක්ෂාව, බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය සඳහා නව නීති හා ආයතනික ව්‍යුහය සකස් කිරීම ද වේ.

මෙම ශක්තිමත් පාලන සැකසුම සමඟ, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය,  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සක්‍රීය කිරීම තුළින් ජාතියට අවශ්‍ය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය හා අදාළ වර්ධනයට උපකාර කිරීම සඳහා උපදේශකයින් සහ විශේෂඥයික් ලෙස එක්වන රජයේ නිලධාරීන්ගේ එකතුවකි.

ඉතා කාර්යශුර ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවන් කණ්ඩායමක්
• මෘදුකාංග/ නිර්මාණ ශිල්පීන් හා තාක්ෂණික විශේෂඥයින්
• සියලු ආයතනික කරුණු පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති වෘත්තිකයන්
• භාෂා විශේෂඥයින්
• අගැයුම් විශේෂඥයින්

මේ සියලු දෙනාම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ තෘප්තිමත් හා ස්වයං ගාමක නායකයන් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ජීවිතවල වෙනසක් කිරීමට හැකිවීම ගැන ඔවුහු ආඩම්බර වෙති.

Top