ධාරිතා ප්‍රවර්ධනය

ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකාවක් පිළිබඳ දැක්ම ළඟා කර ගැනීමට ජය ගත යුතු සංවර්ධන අභියෝගයන් හඳුනා ගනිමින් හා රජයේ ශ්‍රම බලකායේ එම හැකියාවන් දියුණු කරමින් ඩිජිටල් ශක්‍යතාවෙන් යුත් සමාජයක් ගොඩ නැගීම මෙහි අරමුණ වේ. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ අධ්‍යාපනය සවි බල ගැන්වීමට ඩිජිටල් තාක්ෂණය යොදා ගැනීම තුළින් පුද්ගලයන්, කණ්ඩායම්, සංවිධාන හා සමාජවලට උසස් හා යාවජීව ඉගනුමක් ලබා දීමට මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල අවධානයක් යොමු කරනු ඇත.

අරමුණු

“ඩිජිටල් රජයක් සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධනය”

“පුරවැසි කේන්ද්‍රීය රාජ්‍ය සේවාවන් ඵලදායී ලෙස සැපයීමේ හැකියාවන් ලබා දෙමින් සියලු රජයේ සේවකයන් තුළ අවශ්‍ය ධාරිතාවන් ගොඩ නැගීම මෙහි අරමුණයි. “

“භූගෝලීය හා අනිකුත් මායිම් ගැන තැකීමකින් තොරවඩිජිටල් තාක්ෂණය තුළින් ගුණාත්මක හා යාවජීව ඉගනුමට පහසුකම් සැපයීම”

“අන්තර්ගතය සහිත ඩිජිටල් අධ්‍යාපනික තාක්ෂණය යොදා ගැනීම හා භාවිතය පහසු කිරීම.”

“තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ඵලදායී ලෙස අධ්‍යාපන අංශයේ යොදා ගත හැකි පද්ධතියක් ගොඩ නැගීම”

“දේශීය මෙන් ම ජාත්‍යන්තර ව බාධාවකින් තොර ව අධ්‍යාපනය සැපයීමට උචිත යටිතල පහසුකම් හා විසඳුම් ලබා දීම.”

“තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා අධ්‍යාපනය සවි බල ගැන්වීම. “

රජය

දැනට ක්රිතයාත්මක වන ඉ-රාජ්‍ය කටයුතු මෙන්ම ජාතික ඉ-සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ නිසා සියලුම මට්ටම්වල රාජ්‍ය නිලධාරීන් අදාළ හැකියාවන් ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ. ඉ-පරිණාමනයේ වැදගත් ම අංශය වන්නේ ජනතාවයි. මේ නිසා රජය, වර්තමාන තත්වයෙන් ඊළඟ ඉ-රාජ්‍ය පරිණත මට්ටමට ගෙන යෑම සඳහා හැකියා මට්ටම දියුණු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
ඉහළම මට්ටමේ විධායකයන් ඇතුළු සියලු මට්ටම්වල රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අවශ්යළ හැකියාවන් ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් දිගටම කුසලතා දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්රිදයාත්මක කරනු ඇත. ධාරිතා ගොඩ නැගීමෙහි ලා කටයුතු කරන අනිත් සියලු පාර්ශව සමගද තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන අතර ඒ මගින් පහත සඳහන් අරමුණුසාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත.
ඉ-රාජ්‍ය පිළිබඳ දැනුමක් හා අවබෝධයක් ඇති ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරීන් විසින් ඔවුන්ගේ ආයතනවල ඉ-රාජ්‍ය දැක්ම හා එය ක්රි යාත්මක කිරීමේ කටයුතුවලට නායකත්වය දෙනු ඇත.
ඉ-රාජ්‍ය ව්යාිපෘතිවලට සහයෝගය දැක්විය හැකි හා ආධාර කළ හැකි මධ්යතම හා කනිෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වයක්.
වඩා දැනුවත්, දක්ෂ හා බලවත් ප්‍රධාන නවීකරණ නිලධාරි ප්‍රජාවක් බිහි වෙන අතර ඔවුන් ශ්‍රි ලංකා රජය තුළ ඉ-රාජ්‍ය සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නායකත්වය දෙනු ඇත.
ඉ-රාජ්‍ය සංකල්පය ක්‍රියාත්මක​ කිරීමට හා සේවා සැපයීමට අදාළ හැකියාවන්ගෙන් සමන්විත වඩාත් ඵලදායී රජයේ ශ්‍රම​බලකායක් බිහිවීම
රජයේ කටයුතුවල කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීතාව ඉහළ යෑම

පොදු ජනතාව

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සංවර්ධනයේ අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් ලෙස දැන් වඩ වඩා පිළිගැනෙන අතර මේ මගින් පුරවැසියන් බලවත් කිරීමට, කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට, ඵලදායිතාව වැඩි කිරීමට හා සෑම මට්ටමකදී ම පාලනය වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි වේ.

සියලු පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්වය නගා සිටුවීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ හැකියාවන් සදාචාරාත්මක ලෙස භාවිතයට ගැනීම සහතික කරමින් පුරවැසියන් තුළ තිබිය යුතු හැකියාවන් හා කුසලතා ගොඩ නැගීමට මෙම වැඩසටහන මගින් මූලෝපායින් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

මෙයින් පහත දැක්වෙන කටයුතුවලට දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇත.

  • රටේ යහපාලනය වැඩි දියුණු කිරීම
  • සමාජයේ විවෘත බව වැඩි දියුණු කිරීම
  • සාමය සහ සමානාත්මතාව/අන්තර් වාර්ගික/සංස්කෘතික සංහිඳියාව
  • සියල්ලන් ඇතුළත් වන සමාජයක්
  • බලවත් වූ ප්‍රජාවන් හා පුරවැසියන්
  • දැනුම් සමාජය
  • ආර්ථික සංවර්ධනය
  • රජය සමග සබඳතා වැඩි දියුණු වීම

අධ්‍යාපනය

රජයේ අනාගත දැක්ම මෙන් ම ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනට අනුව ප්ර ධාන වශයෙන් අවධානය යොමු වී ඇති ක්ෂේත්රායක් වන්නේ අධ්යාවපනයයි. දැනුම මත පදනම්වූ සමාජයක් මෙන්ම දැනුම මත පදනම්වූ ආර්ථිකයක් ගොඩ නැඟීමෙහි ලා සෘජු දායකත්වයක් සපයන්නේ අධ්යා පනයයි. නව යුගයට අවශ්යම අධ්යා පනය ලබා දීමේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට (ICT) සැලකිය යුතු කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමට සිදු වේ. සියලු ම මට්ටම්වලදී තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාුපනය ප්රපවර්ධනය කරමින්, ‘ආර්ථිකය සංඛ්යාං කනය“ කිරිමේ රජයේ ප්රටතිපත්තියට කෙළින්ම දායක වෙමින්, තරුණ පරම්පරාවට ගෝලීය මට්ටමේ රැකියා අවස්ථා උදා කර දෙනු ඇත. “ඩිජිටල් ලෝකයට ප්රෙවේශවීම පහසු කිරීමේ“ රජයේ අධ්යා්පන ප්රකතිපත්තියටද එය දායකත්වයක් සපයනු ඇත.
තිරසාර සංවර්ධනයක් සඳහා අධ්යාෙපනය ශක්තිමත් කිරීමත්,ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ජීවිත කාලය පුරාම ඉගෙනීමත් කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරෙන අධ්යා්පනයක් ලබා දීමේ ජාතික මට්ටමේ වැඩ පිළිවෙළක් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ. ඩිජිටල් අධ්යාරපන තාක්ෂණය ප්රනයෝජනයට ගැනීම, අධ්යා පන පද්ධතියට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයට ගැනීම, දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් බාධා රහිතව අධ්යාඅපනය ලබා දීමට අවශ්යර යටිතල පහසුකම් හා විසඳුම් ආදිය තුළින් ඉහත සඳහන් අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට අවශ්ය‍ මූලෝපාය සකස් කරනු ඇත.
මෙම ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සියලු පාර්ශවකරුවන් සමග සහයෝගීව කටයුතු කරනු ඇත. මෙම සහයෝගී ප්රතයත්නය නිසා අධ්යානපන අංශයේ ජාතික මට්ටමේ සියලු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධන ව්යාෝපෘති ද්වි ගුණනය වSම වළක්වමින් සම්පත් ප්රයශස්ත ලෙස ප්රදයෝජනයට ගැනීම o සහතික කෙරෙනු ඇත.

Contact

News

Read All

Sorry, no posts matched your criteria.

Top